•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In article are considered a role state-private the partnership allowing to realize the public importance of investment projects in a wide range of branches of economy.

References

1. Postanovleniye Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan ―Ob utverjdenii programmы po razrabotke i vneseniyu v zakonodatelnuyu palatu Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan proyektov zakonov v 2017 godu‖ ot 28 marta 2017 goda № 160. 2. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ―Ob utverjdenii strategii innovatsionnogo razvitiya Respubliki Uzbekistan na 2019-2021 godы‖ № UP-5544, ot 21 sentyabrya 2018 goda. 3. Belolipetskaya A.V. Legkost vedeniya biznesa kak faktor sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya gorodov i regionov Rossii, EKO. – 2016. – №8 (506). – S. 141-152. 4. Bыlыm Ye.S. Perspektivы finansirovaniya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Rossii na sovremennom etape, Vestnik RUDN. – 2013. – №5. – S. 188-195. 5. Romitsыna G.A. Regionalnaya strategiya innovatsionnoy aktivnosti, Nauchno-metodicheskiy elektronnыy jurnal Konsept. – 2016. – T. 5. S. 73-77. 6. https://ppp.worldbank.org - public-private-partnership legal resource center. 7. https://www.pravo.gov.ru-ofitsialnыy internet-portal pravovoy informatsii [Elektronnыy resurs]. URL:(data obraщeniya: 08.11.2016). 8. http://yeeconomy.gov.kz - dannыe Ministerstvo natsionalnoy ekonomiki Respubliki Kazaxstan. 9. https://www.spot.uz/ru/2018/05/14/public-private-kak realizovat potensial gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Uzbekistane? Mneniye eksperta. (Sardor Akobirov-Nauchnыy issledovatel v oblasti GChP v Sankt-Peterburgskom gosudarstvennom ekonomicheskom universitete (RF), chlen ekspertnogo soveta Buyuk Kelajak). 10. https://www.norma.uz - Informatsionno – dannыe pravovogo portala. 11. Drokina K. V., Zubsovskaya V. I. Strategicheskiy analiz deyatelnosti proizvodstvennogo predpriyatiya, Byulleten nauki i praktiki, nauchnыy jurnal №11 (noyabr) 2016 g. (http://www.bulletennauki.com). 12. Osipov Vladimir S. B. Social-economic factors of far eastern district development // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. 2017. Vol. 56, no. 12. - P. 64-71.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.