•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article talks about the significance, risk indicators in auditing. Approaches of quantitative and qualitative risk assessment are considered in order to easily summarize their results. Outlines views on audit risk.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziѐev “O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. PQ-3946, 2018-yil,19-sentyabr, www.minfin.uz 2. 9-sonli AFMS “Muhimlik va auditorlik tavakkalchiligi”- O‘zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi , 03.09.1999y, www.minfin.uz 3.R.D.Dustmuratov Auditorlik faoliyati: nazariya, uslubiѐt va amaliѐt. T.: “Moliya” nashriѐti, 2007. – 85-bet. 4. Z.T.Mamatov Audit: muammolar va rivojlantirish istiqbollari- Toshkent, Toshkent Moliya instituti. 2004.-348 bet. 5. Arens A., Lobbek Jd. Audit: per. s angl. / M.A. Terexova i A.A.Terexova: gl. redaktor serii prof. Ya.V. Sokolov.- M.: Finansы istatistika, 1995. – str.560. 6.Skobara V.V. Audit: metrologiya i organizatsiya. - M.: Izdatelstvo "Delo i Servis", 2008g. – str.576. 7.Danilevskiy Yu.A., Gutsayt Ye.M., Ostrovskiy O.M. Razrabotka obщerossiyskix pravil (standartov) auditorskoy deyatelnosti.// Buxgalterskiy uchet. 2010. №6.str.31-36. 8.Fedorenko I.V.Otsenka auditorskogo riska. Krasnoyarskiy gosudarstvennыy torgovo-ekonomicheskiy institut, 2001. str.14. 9.700-AXS “Moliyaviy hisobot to‘g‘risidagi xulosani shakllantirish” 2018 yil, www. Audit-it.ru 10.A.Zaysanu, Ye.Xlatsius, S.Lukan “Methods for Risk Identification and Assessment in Financial Auditing” volume 32, 2015 pages 595-602 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115014379

Share

COinS