•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the place, purpose, tasks of internal audit and its regulatory legal documents in the public sector, as well as the ways of its introduction into the system of higher education in the Republic of Uzbekistan.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori «Davlat moliyasini boshqarish islohotlari” loyihasini amalga oshirishga tayyorlash bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida». –Toshkent, 2000 y. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda). 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim va tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini hamda davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi Qarori, 2017 yil 21 avgust, PQ-3231. 4. Mehmonov S.U. Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va ichki audit metodologiyasini takomillashtirish.-08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSs)dissertatsiya avtoreferati.-Toshkent.-2018.b.31-32 5. Mehmonov S.U. Byudjet tashkilotlarida ichki auditning uslubiy ta’minotini takomillashtirish. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 1, fevral, 2018 yil 6. https://na.theiia.org - Ichki auditorlar instituti rasmiy veb sayti. 7. http://www.iasab.org/ -Buyuk Britaniyaning Ichki audit standartlari bo‘yicha maslahat kengashi rasmiy veb sayti. 8. http://www.fsa.go.jp/en/ -Yaponiyaning moliyaviy xizmatlar agentligi rasmiy veb sayti

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.