•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examined established conditions for doing business and government supporting mechanisms of this sphere, as well as, methodology of World Bank.

References

1. B.Shermuxamedov “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’yektlarini moliyaviy qo`llab-quvatlash masalalari” Moliya ilmiy jo`rnali 5-son 2017 yil 130-bet 2. O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti ma’lumotlari. www.stat.uz 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi. www.uza.uz 4. M.Rahimov “O`zbekistonda biznes yuritishnng qulayligi dunyo retinglarida ” moliyachi gazetasi 2017-yil avgust 9(162)-son 5-bet 5. Doipg business 2017: Yequal orrogtunitu for all. Yesonomu rrofile Uzbekistan. Rage-6. http://www.doingbusiness.org

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.