•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article discusses the theoretical, practical aspects of the stability of the banking system, analyzes the main indicators of the banking system of developed, and developing countries, developed conclusions based on the econometric model.

References

1. Otchet o razvitii bankovskogo sektora i bankovskogo nadzora v 2016 godu. Bank Rossii. M., 2017.,S. 13-14. 2. Shorter Oxford English dictionary. Vol. 2. 3. Le Grand Robert de la fransaise. T. 8. 4. Meyers Grosses Universal Lexicon, 1981. T 13. 5. Dal V. Tolkovыy slovar jivogo velikorusskogo yazыka: V 4 t. M.: Russkiy yazыk, 1979. s. 515. 6. Ojegov S.I.,Shvedova N.Yu. Tolkovыy slovar russkogo yazыka: 80000 slov i frazeologicheskix vыrajeniy/ RAN. Institut russkogo yazыka im. V.V.Vinogradova. 4-ye izd., dop. i pererab. M.: Azbukovnik, 1999. s. 841. 7. Ustoychivost bankovskoy sistemы i razvitiye bankovskoy politiki. Monografiya. Pod red. Prof. O.I. Lavrushina. – M.: KNORUS, 2014. – S.37. 8. Fetisov G.G. Ustoychivost bankovskoy sistemы .-M.: Finansovaya akademiya, 2002. - S. 25Nikitina T.V. Bankovskiy menedjment. -SPb.:Piter.-2002.-76 s. 9. O.Sattarov. O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi barqarorligini ta’minlash: nazariy va amaliy jihatlar. Monografiya.-T.: Turon zamin ziyo, 2016.-27 b. 10. O.Sattarov. Analiz obespecheniya ustoychivosti bankov putem upravleniya riskami // Dengi i kredit. Moskva. №4, 2017. str. 51-53 11. www.worldbank.com 12. www.cbu.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.