•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses the innovative development of the economy in the context of globalization, the role of investment and foreign practice of financing innovation.

References

1.2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi 2. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o‘rganish bo‘yicha Ilmiy-uslubiy risola. T.: Ma’naviyat nashriyoti, 2017. 244 b. 3. Makkonel K.R, Bryu S.A. Ekonomiks. M: 1997. t.1 -221 s. 4. Marshall A. Prinsipы ekonomicheskogo razvitiya. Per. s.angl. – M.:“Progress”, 1993, -377 b. 5. «Delovaya sreda v Uzbekistane glazami predstaviteley malogo i srednogo biznesa». Otchet Mejdunarodnoy Finansovoy Korporatsii po itogam 2013 g. - 21 s 6. http://www.stat.uz/ 7. http://www.unctad.org/ 8. http://www.gov.org/ 9. http://www.worldbank.org/

Share

COinS