•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article aims to improve the efficiency of information technology in the development of tourism in our country, which addresses the issues of developing information and communication technologies in the creation of tourism products, and identifies the tasks and measures that need to be implemented.

References

1. N.Morozova, M.Morozov, Informatsionnoye obespecheniye turizma. Uchebnik. Moskva, KnoRus, 2016 god, str. 217. 2.D.Muxin, Informatsionno-kommunikatsionnaya sreda turistsko- rekreatsionnogo predpriyatiya Krыma, Tavricheskiy nauchnыy obozrevatel. №1, 2017 god, str. 18. 3.A.Getalenko, Napravleniya primeneniya informatsionnыx texnologiy v turizme, NovaInfo , №61-1, 2017, str. 2. 4.R.Bajenov, D.Lopatin, O primenenii sovremennыx informatsionnыx texnologiy v sfere turizma, Jurnal nauchnыx publikatsiy aspirantov i doktorantov, №3, 2016, str. 163-164. 5.V.Gulyayev, Novыe informatsionnыe texnologii v turizme. Uchebnoye posobiye. Moskva, 4-ye izd.– M.: PRIOR, 2014, str.232. 6.Ro‘ziyev S.S. Turizm marketingi. Monografiya.–T.: “Avto-nashr bosmaxonasi”, 2006 y, 121 bet. 7.M.T.Aliyeva, “Turistik mamlakatlar iqtisodiyoti”.- “Iqtisodiyot va innavatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №4, 2013 y. 2 bet. 8.Ruziyev Sh.R. “Turizm xizmat bozorida axborot texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish yo‘llari”. -“Iqtisodiyot va innavatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №4, 2017 y. 4 bet. 9. Komilova F.K. “Xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish sharoitida turizm xizmatlari marketingini takomillashtirish”.- “Iqtisodiyot va innavatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №1, 2011 y.,6 bet. 10.Ayupov R.X.,Baltabayeva G.R. “Marketing savol va javoblar”.T.:”Fan”,2012 y.,196 bet. 11.Ayupov Z.X.,Baltabayeva G.R. “Kichik biznes va tadbirkorlikda innavatsiyalar”.T.:”Fan va texnologiya”, 2018 y.236 bet.

Share

COinS