•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The essence and content of concepts, types of inclusive investment policy and inclusive economic growth, as well as their accelerated interrelation. On the basis of all this and world experience, conclusions and proposals useful to Uzbekistan were formulated.

References

1. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 7 fevralya 2017 goda №UP-4947 «O Strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan» 2. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O vnedrenii novogo poryadka formirovaniya i finansirovaniya gosudarstvennыx programm razvitiya Respubliki Uzbekistan» ot 18 dekabrya 2017 goda №PP-3437; 3. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 3 fevralya 2018 goda №PP-3507 «Ob utverjdenii perechney investitsionnыx i infrastrukturnыx proyektov na 2018 god». 4. Samuelson P.E. Ekonomika. – M.: MGP “Algon”, 2000. -400 s. 5. Otchet IPMI (www.ifmr.uz) po proyektu NIR A-2-139 «Prognozirovaniye ssenarnыx variantov i razrabotka strategicheskix napravleniy po obespecheniyu ustoychivogo razvitiya ekonomiki Uzbekistana na osnove perexoda k inklyuzivnomu ekonomicheskomu rostu» (rukovoditel proyekta d.e.n. S.V. Chepel), UDK: 338.009.02(575.1), 2017. - 242 s. 6. Kuzыk B.N. Prognozirovaniye, strategicheskoye planirovaniye i natsionalnoye programmirovaniye: Uchebnik. / B.N.Kuzыk, V.I., Kushlin, Yu.V.Yakovets. – 2-ye izdaniye, pererab. i dop. – M.: ZAO Izdatelstvo “Ekonomika” (www.economizdat.ru), 2008. -576 s. 7. Chepel S.V. Usloviya, prioritetы i istochniki ustoychivogo razvitiya Uzbekistana.//Jurnal Rыnok, dengi i kredit, 2017, №8. 8. Chepel S.V. Dolgosrochnыy prognoz razvitiya natsionalnoy ekonomiki i etapы perexoda k resursosberegayuщey modeli inklyuzivnogo rosta.//Sbornik statey IX Foruma ekonomistov Uzbekistana «Puti i mexanizmы dalneyshego razvitiya i liberalizatsii ekonomiki v svete realizatsii Strategii deystviy po pyati prioritetnыm napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017-2021 godax». IPMI, MVUT, Tashkent, 2017.-s.37-44. 9. Levenkov A. Inklyuzivnыy rost: ponyatiye, indikatorы, mejdunarod-nыy opыt.//Jurnal «Bankao‘ski vesnik», SNEJAN, Minsk, Respublika Belarus, 2015.-s.41-46. 10. Shoha’zamiy Sh.Sh. Ochiq moliyaviy bozor (S–I)-muhitini baholash-ning makroiqtisodiy modeli.// Toshkent moliya institutining “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali №1, 2018 yil fevral.-23 b. 11. Shoha’zamiy Sh.Sh. Korporativ siyosat. Darslik. -T.: Fan va texnologiya, 2012.-204 b. 12. Shoha’zamiy Sh.Sh. Tizimli moliya injiniringi. Monografiya. -T.: Fan va texnologiya, 2012.-796 b. 13. Shoxa’zamiy Sh.Sh. Zamonaviy mulk, uning bozorlari tizimi va multifani. Monografiya.-T.: Iqtisod-moliya, 2016.-268 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.