•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The regular financing of social spheres in a society relates the correct budgeting of the state budget;nevertheless, this process is directly connected with the forecast of tax revenues. This article shows that the role of centralized monetary funds in the national economy, including the based on forecasting taxes that are the main source of the state budget, the important factors for forecasting taxes, their features and principles. The author's approach in the article will help improve the reliability of the obtained results of tax forecasting.

References

1. Popova, L.V., N.G. Varaks.a, M.V. Vasileva.Prognozirovaniye i planirovaniye v nalogooblojenii: ucheb.posobiye dlya vuzov. Orel: OrelGTU, 2007. – 264s. 2. V.I. Borisevich, G.A. Kandaurova, N.N. Kandaurov.Prognozirovaniye i planirovaniye ekonomiki: Ucheb.posobiye. - Mn: Inter-presservis; Ekoperspektiva, 2001. - 380 s. 3. Pogorletskiy A.Ya. Prinsipы mejdunarodnogo nalogooblojeniya i mejdunarodnogo nalogovogo planirovaniya. SPb, 2008, 78 s. 4. Finansы. Pod red. Romanovskogo M.V., Vrublevskoy A.V., Sabanti V.M. M.: 2004. - 504 s. 5. Gorbunov A.R. Nalogovoye planirovaniye i snijeniye finansovыx poter. - M.: SO «Ankil»,1993. 6. KashinV.A. Polnыy slovar terminov i normativnыx ponyatiy, ispolzuyemыx v deyatelnosti FNS Rossii ANC Rossi i Rosfinmonitoringa / V.A. Kashin, A.B. Paskachev, K.V. Sedov. - M.: Magistr, 2007. – 541s. 7. Sutыrin, S.F. Nalogi i nalogovoye planirovaniye v mirovoy ekonomike / S.F. Sutыrin, A.I. Pogorletskiy. – SPb.: Polius, 2003. - 214s. 8. Morgenshtern O. Teoriya igr i ekonomicheskoye povedeniye / O. Morgenshtern, Dj. Ron Neyman. – M.. Nauka, 1970. – 708 s. 9. V.I. Barilenko,S.I. Kuznetsov, L.K. Plotnikova. Analiz finansovoy otchetnosti : uchebnoye posobiye. Kayro ; pod obщ.red. V.I. Barilenko. — 2-ye izd., pererab. — M. : KNORUS, 2006. — 416 s. 10. L.A. Drobozina, L.P. Okuneva, L.D. Androsova i dr.Finansы. Denejnoye obraщeniye. Kredit: Uchebnik dlya vuzov. Pod red. prof. L.A.Drobozinoy. - M.: Finansы, YuNITI, 1997.-479 s. 11. N.I. Malis, I.V. Gorskiy, S.A. Anisimov. Pod red. N.I. Malis. Teoriya i praktika nalogooblojeniya: Uchebnik.. 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Infra-M, 2013. – 432 s.

Share

COinS