•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In this article, special attention is paid to the features, evaluation and analysis of the effectiveness of investment projects, and the directions of the investment policy implemented in the Republic of Uzbekistan, as well as recommendations for its improvement. The article gives an analysis of the main indices of development of the machine-building industry of the republic, in particular, the forecast of development of the country's automobile industry is given.

References

1. Shoyev A.X. i dr. Investitsionnaya politika i investitsionnыe proyektы v promыshlennosti - zalog industrialnogo razvitiya natsionalnoy ekonomiki «Molodoy uchyonыy». № 8 (88) Ekonomika i upravleniye. Aprel, 2015 g/ .701 str. 2. http://kommersant.uz/news/soveshhanie-po-invest-proektam. Prezident poruchil vklyuchat v investitsionnuyu programmu tolko gluboko produmannыe proyektы. 3. http://uza.uz/ Prezident Respubliki Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev 18 aprelya prinyal ministra inostrannыx del Respubliki Koreya Kan Gyon Xva, naxodyaщuyusya v nashey strane s vizitom. 4. https://www.norma.uz/raznoe/postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekist an_ot_19_05_2017_g_pp-2979 5. Zelenkina, Ye.V. Investitsionnыy analiz: kratkiy kurs leksiy dlya studentov napravleniya podgotovki 38.03.01 Ekonomika/ V.V. Kondak, Ye.V. Zelenkina // FGBOU VO Saratovskiy GAU. – Saratov, 2016. – 30 s. 6. Rimer M.I. Ekonomicheskaya otsenka investitsiy/ pod obo‘yey red. M.Rimera – SPb.: Piter, 2005 – 480 s.: il.-(seriya “Uchebnoye posobiye”); 7. Deyeva A.I. Investitsiy. Ucheb. posobiye Ucheb. posobiye. -M.: Izdatelstvo «Ekzamen», 2004 -320s. 8. Akintoye, A. Policy, finance & management for public-private partnerships [Text] / A. Akintoye, M. Beck // Published by Blackwell Publishing Ltd, London, U.K., 2009. - 275 r. 2. Grimsey D., Lewis M. Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance [Text] // Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, U.K., 2007. - 267 p. 9. Makroekonomika : uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata / S. F. Seregina [i dr.] ; pod red. S. F. Sereginoy. — 3-ye izd., pererab. i dop. — M. : Izdatelstvo Yurayt, 2017. — 527 s. — (Bakalavr. Akademi-cheskiy kurs).- https://www.biblioonline.ru/book. 10. Tablitsы sostavlenы avtorom na osnove dannыx Gosudarstvennogo komiteta po statistike Respubliki Uzbekistan.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.