•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article were investigated tax benefits, an analysis of their use and the ways of improvement in businnes development in Uzbekistan.

References

1. Karimov I.A “Bizning bosh maqsadimiz-jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir”,-Toshkent, “O‘zbekiston” NMIU, 2005 yil 89-B 2. A. Vahobov. A. Jo‘rayev. “Soliqlar va soliqqa tortish” darslik T.:-2009 y. 68 b. 3. Karimov I.A.Bosh maqsadimiz – iqtisodiyotimizda olib borilayotgan islohotlarni va tarkibiy o‘zgarishlarni keskin chuqurlashtirish, xususiy mulkchilik, kichik biznes va tadbirkorlikka keng yo‘l ochib berishdir. –Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016. 8-bet.. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni. 5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi har yilgi axborotnoma ma’lumotlari. 6. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi: Rasmiy nashr – O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. - T. : «Adolat», 2015 y 428 bet 7. Karimov I.A. “2014 yil yuqori o‘sish sur’atlari bilan rivojlanish, barcha mavjud imkoniyatlarni safarbar etish, o‘zini oqlagan islohotlar strategiyasini izchil davom ettirish yili bo‘ladi”. – Toshkent.: Xalq so‘zi gazetasi, 2014 yil, 18 yanvar, 13-son. 8. Abdurahmonov O. va boshq. Soliq islohotlari: izchillik va tadrijiylik, «Akademiya» va «O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati». – T.: 2005. – 9-b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.