•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

Objective statistical information allows to provide the effective performance of government acts on migration, evaluate their consequence and results, and compare migration follows in different regions of the world.

References

1. G. A. Reznik, A. I. Maskayeva. Mobilnost kak faktor razvitiya rыnka truda: ucheb.posobiye / - Penza. - 2006. . 2.Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti. Darslik. T.: – “MEHNAT”, 2009. 3. T.N.Yudina . Migratsiya: slovar osnovnыx terminov :Uchebnoye posobiye Akademicheskiy Proyekt 2007 4. Umarova. M.A. O‘zbekiston Respublikasi mehnat bozorining iqtisodiy-statistik tahlili masalalari mavzusida nomzodlik dissertatsiyasi. Toshkent -2010y

Share

COinS