•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article is devoted to the consideration of the issues regarding audit activities, the order of conducting audits and some methodological aspects of the tax reporting audit. In addition, the article represents the justification of the tax reporting necessity.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi: - Toshkent: «Adolat», 2016 y.– 400 b. 2. O‘zbekiston Respublikasi «Davlat soliq xizmati to‘g‘risida»gi Qonuni, 1997 yil 29 avgust. 474-I-son. 3. O‘zbekiston Respublikasining «Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida»gi Qonuni (yangi tahriri).2016 yil 14 aprel. № 404. 4. O‘zbekiston Respublikasining «Auditorlik faoliyati to‘g‘risida»gi Qonuni (yangi tahriri). 2000 yil 26 may. 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 5 oktyabrdagi «Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta’minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PF-4848-sonli Farmoni. 6. Isroilov B.I. Soliqlarning moliyaviy hisobi va tahlilining metodologik asoslari. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. - T.: BMA, 2006.– 286 b. 7. Qurbonov Z.N. Soliqlar hisobi va auditining nazariy va metodologik asoslari. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. - T.: BMA, 2008.– 272 b. 8. Sheremet A.D., Suys V.P. Audit: Uchebnik. - M.: INFRA-M, 2005.– 280 s. 9. «Tadbirkorlikni rivojlantirish yo‘lidagi to‘siqlarni bartaraf etish, hamda qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirishda soliq siyosatining o‘rni» mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Soliq akademiyasi, Toshkent, 2016.– 286 b. 10. Do‘smuratov R.D.Audit asoslari. Darslik. –T.: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi», 2003.– 612 b. 11. Do‘smuratov R.D. Auditorlik faoliyati: Nazariya, uslubiyot va amaliyot. Monografiya. - T.: «Moliya», 2007.– 276 b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.