•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

Examines the documents required for the implementation of export-import transactions, identifies the main problems encountered by participants in foreign economic activity in the implementation of export-import transactions, and proposes measures to eliminate these problems and optimize transport and logistics flows.

References

1. Zakon RUz «O vneshneekonomicheskoy deyatelnosti Respubliki Uzbekistan», 2000 god. 2. Tamojennыy Kodeks Respubliki Uzbekistan, 2014 god. 3. Zakon RUz «Ob eksportnom kontrole», 2004 god. 4. «Predlojeniya po uluchsheniyu reytinga Uzbekistana v yejegodnom doklade Vsemirnogo banka «Vedeniye biznesa» v chasti pokazatelya «Mejdunarodnaya torgovlya»»: analiticheskiy doklad, 2015 god. 5. Topalidi V.A., Xodjiyev K.K., «Mejdunarodnыe avtomobilnыe gruzovыe perevozki»: Uchebnoye posobiye / Pod red. V.A. Topalidi. 2-ye izd., dop. i pererab. Tashkent, 2005. Tom I – 252 str., Tom II – 260 str. Internet-resursы: 1. Ofitsialnыy sayt Ministerstva vneshney torgovli Respubliki Uzbekistan www.mfer.uz 2. Ofitsialnыy sayt finansovo-ekonomicheskoy gazetы gazeta.norma.uz 3. www.vdnk.ru 4. Natsionalnaya baza dannыx zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan www.lex.uz 5. Statisticheskoye obozreniye Uzbekistana www.stat.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.