•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This paper studies main objective of pension reform is to ensure adequacy and sustainability of retirement pensions, which cannot be a high burden on the economy by enhancing the financial stability of the Pension Fund and enhancing the investment policy.

References

1. Rustamov D.R. Pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta’minlash yo‘nalishlari. — T.: Iqtisod-Moliya. 2013. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 22 dekabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi 2016 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari va Davlat byudjeti parametrlari to‘g‘risida»gi 2455-son qarori. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning mamlakatimizni 2015 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish Yakunlari va 2016 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi ma’ruzasi. \\ Xalq so‘zi. 2016 yil. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 dekabrdagi «O‘zbekiston Respublikasining 2018 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va davlat byudjeti parametrlari to‘g‘risida»gi 3454-son qarori. 6. http://www.finanz.uz 7. http://www.mf.uz 8. http://www.pfru.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.