•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the article modern models of development of conglomerates: homocentric, polycentric, dissipated (uniform), radial (line) are presented, their essence, advantages and disadvantages are described. The author’s scientific proposals are about using the best option of the models of conglomerate. The conclusion about the necessity of development of territories on the basis of polycentric model of conglomerate is substantiated.

References

1. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, A-harfi. T.:Davlat ilmiy nashriyoti, 2009. B.149. 2. Lola A.M. Osnovы gradovedeniya i teorii goroda. M.: Izd- vo:«KomKniga», 2005. Str.202. 3. Petrov N.V. Gorodskiye aglomeratsii: sostav, podxodы k delimitatsii // Problemы territorialnoy organizatsii prostranstva i rasseleniya v urbanizirovannыx rayonax. Sverdlovsk, 1998. Str.80. 4. A.Soliyev. O‘zbekiston geografiyasi (O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi). T.: “Universitet”, 2014. B.26. 5. Lappo G., Polyan P., Selivanova T. Administrativno-territorialnыe preobrazovaniya i razvitiye aglomeratsiy. M.: Izd-vo:«KomKniga», 2011. Str.123. 6. Montlevich V.M., Sarayev L.A. Diskretnaya optimizatsiya: uchebnoye posobiye. Samara, 2009. Str.8. 7. Xmeleva G.A. Sovremennыe nauchnыe podxodы k upravleniyu territorialnыm razvitiyem v regione//Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 7(108). Str.36. 8. Artobolevskiy S.S. Menyayu odnu aglomeratsiyu na dva klastera v raznыx ekonomicheskix rayonax // Rossiyskoye Ekspertnoye Obozreniye. 2007. № 4-5. Str.28.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.