•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the article, international models of accounting and their features have been revealed. The origin of tax accounting have been described based on the models of accounting. The content and necessity of tax accounting are disclosed in view of scientific debates and recent legislative changes. Keywords: accounting, model, accounting

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 10.01.2018 y., 03/18/459/0536-son. 2. Nalogovыy Kodeks Rossiyskoy Federatsii. Glava-25,statya 313. M.: Vershina, 2005. 177 str. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 dekabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining 2018 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va Davlat byudjeti parametrlari to‘g‘risida”gi PQ-3454-son qarori. 4. O‘zbekiston Respublikasining 2017 yil 30 dekabrdagi “Soliq ma’muriyatchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-455-sonli Qonuni. 5. Kiseleva I.V., Kulish N.V. EVOLYuTsIYa MODELEY BUXGALTERSKOGO UChYoTA. Ekonomicheskiye nauki, №58-2, 11.01.2017. 6. Kuan Kunvu. Analiz i ustroystvo informatsionniy sistemы. - Pekin: Universitet Sinxua, 2006.-317 str. 7. Lyu Iyu. O Prinsipe kontrolya matericheskoy stranы v zakonodatelstve YeS o finansovыx uslugax. Voprosы yurisprudensii. -2006.-132 str. 8. Pacholi L. Traktat o schetax i zapisyax/Pod red. Prof. M.I. Kutera.-M.: Finansы i statistika; Krasnodar: Prosveщeniye-Yug, 2009 g. 9. Sokolov Ya.V., Sokolov V.Ya. Istoriya buxgalterskogo ucheta. Uchebnik.- M.: Finansы i statistika, 2005 g., str.122. 10. Suan Suoli, Vliyaniye vneshnix faktorov na buxgalterskiy uchet v KNR. Ekonomicheskoye i nauchno-texnicheskoye sotrudnichestvo, 2005 g. - 45 str. 11. Uchet: Mejdunarodnaya perspektiva G.Miik, G.Myuller, X.Gernon -M.: Finansы i statistika,1996 g. - 135 str. 12. Qurbonov Z.N. Soliq hisobi va auditi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2012, 176 b. (21). 13. https://www.mf.uz/media

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.