•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In article are proved the similar and excellent parties of service of internal audit and audit commission in the system of the companies of railway transportation, defined the competence of audit commission, studied the standard and legal base of service of internal audit, are defined purpose and tasks of service of internal audit in the system of railway transportation companies.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2015 yil 24 apreldagi PF-4720 - sonli Farmoni. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2015 y., 17-son, 204-modda. 2. O.B.Ivanov “Sistema vnutrennego kontrolya i audita na jeleznodorojnom transporte” Uchebnoye posobiye dlya studentov magistraturы po napravleniyu «Menejment» -M.:MIIT, 2012.-120s.

Share

COinS