•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In this article the current state of the integrated and balanced development of the regional economy are analyzed, and the production conditions of regional industries in studied. Along with studying the complex and balanced development of the regional economy, priority proposals have been given to organize the activities of small industrial zones and technoparks.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi. «Xalq so‘zi» G.// 16.01.2017 y. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. «Xalq so‘zi» G.// 08.02.2017 y. №28 (6722). 3. www. sputnik.uz-sayti ma’lumotlari. 2017 yil 17 yanvar. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Navoiy viloyatida erkin industrial-iqtisodiy zona tashkil etish to‘g‘risida” Farmoni. 04.12.2008. 5. Navoiy viloyati hokimiyati ma’lumotlari asosida. 25.07. 2016 yil. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi dasturidan. 7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini faollashtirish va kengaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi Farmoni. 26.10. 2016 yil. PF-4853-son

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.