•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article discusses the youth labor market, solving the problems of providing employment and creating new jobs, trends and conditions in the field of youth unemployment, problems and prospects of youth employment in Uzbekistan.

References

1. Ata-Mirzayev O.B. Osobennosti formirovaniya novoy demograficheskoy situatsii Uzbekistana v godы nezavisimosti / Naseleniye Uzbekistana: sostoyaniye, problemы i perspektivы. – T., 2012. s.19 2. Kudratov Z. G. Perspektivы razvitiya rыnka truda v Uzbekistane// Molodoy uchenыy. — 2016. — №11. — s. 793-795. 3. Materialы instituta sotsialnыx issledovaniy pri Kabinete Ministrov Respubliki Uzbekistan. 4. O‘zbekistonda mehnat va bandlik. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari - www.stat.uz 5. Sentr srednego spetsialnogo i professionalnogo obrazovaniya Respubliki Uzbekistan - www.markaz.uz 6. ec.europa.eu/eurostat

Share

COinS