•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article analyzes the system of education in the country and financing for the legal basis in terms of economic modernization.

References

1. O‘zbekiston Konstitutsiyasi – biz uchun demokratik taraqqiyot yo‘lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevordir. – Prezident Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 17 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi // Xalq so‘zi, 2009 yil 6 dekabr 2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabrdagi “Byudjet tashkilotlarini mablag‘ bilan ta’minlash tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 414-sonli qarori 3. O‘zbekiston Respublikasi ochiq ma’lumotlar portali rasmiy sayti. https://data.gov.uz/uz/datasets/34?page=1 4. O‘zbekiston Respublikasi ochiq ma’lumotlar portali rasmiy sayti. https://data.gov.uz/uz/datasets/34?page=3 5. Xalq so‘zi gazetasining rasmiy sayti. http://xs.uz/index.php/uzhzhatlar/item/9151-2017-2021-jillarda-maktabgacha-ta-lim-tizimini-yanada-takomillashtirish-chora-tadbirlari-t-risida 6. Saidov M.X. Oliy ta’lim tizimida moliyaviy boshqaruv:O‘quv qo‘llanma.–T.: “Tafakkur-Bo‘stoni”, 2011. 432 b. 7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirining 2012 yil 28 dekabrdagi 508-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shakli va undan tushgan mablag‘larni taqsimlash tartibi to‘g‘risidagi”gi Nizomning 23 bandi.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.