•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article is devoted to the issues of doing business in Uzbekistan. The article analyzes the Uzbekistan's place in the world ranking for doing business according to the World Bank methodology.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining majlisi to‘g‘risida axborot. 15.01.2017 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta’minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatdan yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Farmoni. 2016 yil 5 oktyabr 3. «Vedeniye biznesa 2017: Ravnыe vozmojnosti dlya vsex». Vыpusk №14 (http://russian.doingbusiness.org/) 4. 2017—2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili»da amalga oshirishga oid Davlat Dasturi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli Farmoni. 2017 yil 7 fevral.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.