•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article presents the results of a study of the current level of development of the small business sector and the direction of further stimulation based on foreign experience.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xo‘jalik boshqaruv organlari tizimini takomillashtirish to‘g‘risida” 2003 yil 22 dekabrdagi PF-3366-sonli Farmoni. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aksiyadorlik jamiyatlariga xorijiy investorlarni jalb etishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2015 yil 21 dekabrdagi PQ-2454-son qarori. 3. www.csm.gov.uz – (Qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirish va va muvofiqlashtirish markazi rasmiy veb sayti). 4. www.csam.uz – O‘zbekiston Respublikasi Raqobat qo‘mitasi huzuridagi Davlat aktivlarini boshqarish markazi rasmiy veb sayti. 5. www.doridarmon.uz – (“Dori-darmon” aksiyadorlik jamiyat rasmiy veb sayti). 6. www.gki.uz – (O‘zbekiston Respublikasi Davlat raqobat qo‘mitasining rasmiy veb sayti). 7. www.openinfo.uz – (Korporativ axborot yagona portali rasmiy veb sayti) va www.deponet.uz (Markaziy depozitariya rasmiy veb sayti) ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan ma’lumotlar. 8. O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 23 sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida” O‘RQ-411-sonli Qonuni. 9. O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 6 maydagi «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida»gi O‘RQ-370-sonli Qonuni.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.