•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In this article, we studied the achievements in the field of agriculture in Uzbekistan, the importance of exports of small businesses in the agricultural sector and its practical state. Also, proposals have been put forward for the further development of agricultural exports in our country.

References

1. Vazirlar Mahkamasining joriy yilning I choragida respublikani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlariga va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan joriy yilning 14 yanvarida respublika Hukumati majlisida belgilab berilgan 2017 yilgi iqtisodiy dasturning ustuvor vazifalari bajarilishini so‘zsiz ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqishga bag‘ishlangan majlisi. 2017 yil 18 aprel. http://uza.uz/ 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Eksport qiluvchi korxonalarni rag‘batlantirishni kuchaytirish va raqobatbardosh mahsulotlarni eksportga yetkazib berishni kengaytirish borasida qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ – 1731-sonli qarori 26.03.2012 y. 3. O‘zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot vazirligi O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirligining qarori. Davlat buyurtmasi bo‘yicha xarid qilinadigan meva-sabzavot, kartoshka, poliz va uzum mahsulotlari yetishtiruvchi qishloq xo‘jaligi tovar ishlab chiqaruvchilarining xarajatlarini bo‘naklash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida. 2017 yil 24 aprel № 2877. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Meva-sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini eksport qilishni rag‘batlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-2603-sonli qarori. 19.09.2016 y. 5. “O‘zagroeksport” aksionerlik jamiyatining ma’lumotlari. uzagroexport.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.