•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article discusses foreign models of formation of financial-industrial groups and presents prospects for their use in our country. Also, scientific proposals for the formation of the integrated corporate structures are given.

References

1. Fedorovich V.O. Krupnыe korporativnыe obrazovaniya: konsentratsiya faktorov proizvodstva i ekonomicheskiy rost //Aval. Sibirskaya finansovaya shkola. – 2005. – №1. – C. 87. 2. IMF, BIS va OECD hisobot ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan. 3. Babayeva N.M. Puti povыsheniya effektivnosti uchastiya bankov v deyatelnosti vыsokointegrirovannыx korporativnыx struktur: avtoref. dis…kand. ekonom. nauk. – Tashkent, 2010.– S. 8. 4. Mirzayev F.I. Banklararo raqobat: mohiyati, shakllanishi va rivojlanish bosqichlari. – T.: «Moliya», 2008. – B. 197. 5. Svetkov V.A. Finansovo-promыshlennыe gruppы v sovremennom mire // Promыshlennaya politika v RF. №6, 2000. - S. 36-47. 6. The Financial Times – The FT 500.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.