•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article is dedicated to state financial control in the Uzbekistan. In work legal bases in functioning structures of the state financial control, the principles activity of financial control structure are considered; directions of perfection in the state financial control are offered.

References

1. Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar. - Toshkent: «O‘zbekiston», 2017. -104 b. 2. Finansы, nalogi i kredit. Uchebnik. Izd. 2-ye, dop. i pererab. /Pod red. d.e.n., prof. I.D. Matskulyaka.- M.: Izd-vo RAGS, 2007. s.23 3. Yaxshiboyev F. Moliyaviy nazorat. O‘quv qo‘llanma.-Toshkent, “IQTISOD-MOLIYa”, 2008. 217-6. 4. Zudilin A.P., Axmedov F.N. Finansovыy kontrol: Ucheb. posobiye. - M.: Izd-vo RUDN, 2000. - 124 s. 5. Gracheva Ye. Finansovoye pravo. Uchebnik. –M.: Prospekt, 2014. 580 str. 6. http://www.intosai.org – Oliy nazorat organlari xalqaro tashkiloti. 7. O‘zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi, 2013 yil 26 dekabr. 8. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 1996 yil 8 avgustdagi “Tekshirishlarni tartibga solish va nazorat qiluvchi organlar faoliyatini muvofiqlashtirishni takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-1503-sonli Farmoni. 9. www.tekshiruvlar.uz.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.