•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article reveals the problems connected with providing liquidity of commercial banks of the Republic of Uzbekistan and developed scientific proposals aimed at solving these problems.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga 1-ilova. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2017. – № 6 (766). – 32-b. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentyabrdagi PQ-3270-sonli “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori www.lex.uz. 3. AT “Agrobank” aktivlari va majburiyatlarining muddatiy tuzilmasi. www.agrobank.uz. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentyabrdagi PQ-3270-sonli “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milily bazasi. Normativ-huquqiy hujjatlar rasmiy e’lon qilish bo‘limi. www.lex.uz. 5. Tijorat banklarining O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankida depozitga o‘tkaziladigan majburiy rezervlari to‘g‘risidagi nizom//Me’yoriy-huquqiy hujjatlar. www.cbu.uz. 6. Denejno-kreditnaya politika. https://www.cbr.ru; Monetary Policy. www.ecb. eu. 7. Moiseyev S.R. Denejno-kreditnaya politika: teoriya i parktika. Uchebnoye posobiye. – M.: Moskovskaya finansovo-promыshlennaya akademiya, 2011. - S. 723. 8. Consolidated Balance Sheet. Bank of America. Annual Report 2016 (p. 116). www.bankofamerica.com. 9. Consolidated Balance Sheet. Deutsche Bank. Annual Report 2016 (p. 271). www.db.com.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.