•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article considers the stages of development of the pension system of the State Pension System of the Republic of Uzbekistan and developed countries. The article examines the possibilities of applying the retirement experience in developed countries in Uzbekistan.

References

1. Rustamov D. R. Pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta’minlash yo‘nalishlari. — T.: Iqtisod—Moliya. 2013. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning mamlakatimizni 2015 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish Yakunlari va 2016 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi ma’ruzasi. \\ Xalq so‘zi. 2016 yil. 3. http://www.finanz.ru 4. http://www.mf.uz 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 22 dekabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi 2016 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari va Davlat byudjeti parametrlari to‘g‘risida»gi 2455-son qarori. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2017 yil 7 fevralda qabul qilingan “Harakatlar strategiyasi”.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.