•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article describes organizational and economic conditions for the formation of integrated structures, as well as the opportunities and recommendations for creating the necessary conditions for their formation.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. 2017 yil 7 fevral, PF-4947. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zagrotexsanoatxolding» aksiyadorlik jamiyati faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Qarori. 2016 yil 17 noyabr, PQ-2658. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Sirdaryo viloyatida zamonaviy paxtachilik-to‘qimachilik klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori. 2017 yil 15 sentyabr, PQ–3279. 4. Michael Porter. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, November-December, 1998. p. 78. 5. Clusters for competitiveness. A Practical Guide & Policy Implications for Developing Cluster Initiatives. International Trade Department, The World Bank. February 2009. p.3. 6. Timothy Slaper, Grace Ortuzar. Industry Clusters and Economic Development. Indiana Business Review, Vol. 90, No.1. 2015. p.7. 7. Brunetto, Y & Farr-Wharton, R. Factors affecting the development of an industry cluster. 2nd Annual Conference of the European Academy of Management (EURAM), Stockholm, Sweden, 9-11 May. 2002. p. 5. 8. Kovalenko Ye., Zinchuk G., Kochetkova S. Regionalnaya ekonomika i upravleniye: Uchebnoye posobiye, 2-ye izd., pererab. i dop. – SPb.: Piter, 2008. – 57 s. 9. Sharipov T. Metodologiya planirovaniya na predpriyatiyax mashinostroitelnogo kompleksa v usloviyax modernizatsii ekonomiki. Monografiya. – Orenburg, 2012. - 190 s.

Share

COinS