•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

Practical solutions of analysis of accounting balance sheet liquidity were investigated in this article. Techniques and information sources of economic analysis in the subject matter were developed.

References

1. Vahobov A.V., Ishonqulov N.F., Ibrohimov A.T. Moliyaviy va boshqaruv tahlili / Darslik. -T.: “Iqtisod-Moliya”, 2013. -600 b. 2. Shagiyasov T.Sh., Sagdillayeva Z.A., Fayziyev B.V. Finansovыy i upravlencheskiy analiz: Uchebnik. -T.: IQTISOD-MOLIYA , 2008. - 352 s. 3. Lyubushin N.P., Babicheva N.E. Finansovыy analiz: Uchebnik –M.: Eksmo, 2010. -336 s. 4. Gary Giroux. Financial Analysis/ A USER APPROACH. TEXES A&M University, WILEY. 2003. 297 p. 5. PardayevM.Q., Isroilov B.I. Moliyaviy tahlil. –T: “Iqtisodiyot va huquq dunyosi”. 1999. -368 b. 6. Abdukarimov I.T. Kak chitat i analizirovat finansovuyu otchetnost. –T: “Mir ekonomika i prava”. 1999. -315 s. 7. Voljin I.O., Yergashbayev V.V. Finansovыy analiz: Metodicheskiye posobiye. –T: “Mir ekonomika i pravo”. 1998. -256 s.

Share

COinS