•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article is devoted to the development of structural and mathematical models of representation and the method of assessing the degree of auspiciousness (S-I) -climate ensuring the transformation of savings into investments, speculative (secondary) exchange of investments and growth of their just value, free movement of capital and currencies.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. 2. Gough L. Savings and Investments. London, Teach Yourself Books, 1996. 3. P.Howells, K.Bain. Financial markets and Institutions. Fifth Edition. Prentise Hall. Pearson Education Ltd. 2007.-432 P. 4. Mishkin Frederik. Ekonomicheskaya teoriya deneg, bankovskogo dela i finansovыx rыnkov: Per. s angl./Uchebnoye posobiye. – M.: Aspekt Press, 1999. 5. Sharp U., Aleksander G., Beyli Dj. Investitsii: Per. s angl. - M.: INFRA-M, 1999. - XII, 1028 s. 6. Kolmogorov A.N. Osnovnыe ponyatiya teorii veroyatnostey. – M.: Nauka, 1975. 7. Kremer N.Sh. Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika: uchebnik, - M.: YuNITI-DANA, 2001. - 543 s. 8. Gmurman V.Ye. Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika: uchebnoye posobiye, - M.: Vыssheye obrazovaniye, 2008. - 479 s. 9. Tarakanov K.V., Ovcharov L.A., Tыrыshkin A.N. Analiticheskiye metodы issledovaniya sistem. – M.: Sovetskoye radio, 1974. – 240 s. 10. Ponomarev K.K. Spetsialnыy kurs vыsshey matematiki. Differensialnыe uravneniya, krayevыe zadachi, integralnыe uravneniya. – M.: Vыsshaya shkola, 1974. - 367 s. 11. Xazanovich E.S. Inostrannыe investitsii: uchebnoye posobiye. - M.: KNORUS, 2011. - 312 s. 12. Suxinova S.Ye. Regionalnaya spetsifika investitsionnogo klimata. - Volgograd: Izd-vo VolGU, 2004. - 82 s. 13. Analiticheskiy doklad “Klyuchevыe elementы effektivnoy investitsionnoy politiki v razvivayuщixsya stranax: vozmojnыe oriyentirы dlya Uzbekistana” SEI, Tashkent, 2007 g. 14. Analiticheskiy doklad “Sovershenstvovaniye investitsionnoy politiki v Uzbekistane: otsenka potensiala chastnыx investitsiy i mexanizmы aktivizatsii yego ispolzovaniya” SEI, Tashkent, 2008 g. 15. Analiticheskaya zapiska “Potensial rosta malogo biznesa v Uzbekistane: barerы i vozmojnosti” SEI, Tashkent, 2 (13) 2009. 16. Shoxa’zamiy Sh.Sh. Sistemnoye razvitiye rыnka sennыx bumag v regulyativnoy vzaimosvyazi s realnoy ekonomikoy. – T.: Fan va texnologiya, 2012. -448 s. 17. Shoxa’zamiy Sh.Sh. Moliya bozori va qimmatli qog‘ozlar. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2012. -440 b. 18. Shoxa’zamiy Sh.Sh. Konsepsiya traktovki osnov finansovo-kreditnoy sferы.// Moliya, T., №3, 2015. -s.46-58. 19. Shoha’zamiy Sh.Sh. Zamonaviy mulk, uning bozorlari tizimi va multifani. Monografiya. - T.: Iqtisod-moliya, 2016. -268 b. 20. Shoxa’zamiy Sh.Sh. O neobxodimosti finansovo-kreditnoy sistemologii// Toshkent moliya institutining “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali №1, 2017 yil fevral.-b.1-8. 21. Shoxa’zamiy Sh.Sh. K voprosu o perexode k razvitoy faze finanso-voy politiki gosudarstva v Uzbekistane// Moliya, T., №5, 2017.-s.23-31. 22. Shoha’zamiy Sh.Sh. Ochiq likvid moliyaviy bozorlarning makroiqtisodiy muvozanat modeli.// Toshkent moliya institutining “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali, №1, yanvar, 2018.- 16 b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.