•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The paper substantiates the insufficiency of the gross domestic product (GDP) and value of the coefficient monetization for formation of demand for money. At determination demand for money is recommended use elasticity of the money on GDP.

References

1. Bobakulov T. M.Fridmenning pulga bo‘lgan talab va pul taklifi konsepsiyasining ahamiyati // “Moliya” ilmiy jurnali. Toshkent, 2013. №3. 50-54 betlar. 2. Veremenko S.A., Igudin R.V. Bankovskaya texnologiya snijeniya urovnya platejey // Bankovskiye texnologii. M.,1998. №3. s.38-40. 3. Zakirov A.A. i dr. Problema ne platejey v NXK “Uzneftegaz” i puti yeye resheniya // Uzb. Jurn. “Nefti i gaza”. Toshkent, 2002. №1. s. 4-5. 4. Abdugafarov A. Vzaimoraschet kak mexanizm oplatы resursov // Jurnal “Bozor, pul va kredit”. Toshkent, 2010. №4. s.55-56. 5. Allayarov F.A., Abdugafarov A. Pul muomalasini tartibga solishning nazariy asoslari // “Iqtisodiyot va ta’lim” jurnali.-Toshkent, 2012. -№2, -18-21 b. 6. Edvin Dj.Dolan, Kolin D.Kempbell. Dengi, bankovskoye delo i denejno-kreditnaya politika: Per. s angl. /M., 1996. -448 s. 7. Makkonell K.R., Bryu S.L. Ekonomiks: Prinsipы, problemы i politika. V 2t.: Per. s angl. T.1. –M.:Respublika, 1992. –399s. 8. Abdugafarov A., Zokirova M.Sh., Qoraboyev A.R. Milliy hisoblar tizimi. Toshkent, “Moliya”, 2002 y. –88 bet. 9. Djurayev T.T. Iqtisodiy resurslar doiraviy aylanishi jarayonining nazariy asoslari va samaradorligini oshirish omillari. I.f.d. il. Dar. Avtoreferati. Toshkent–2007–40b. 10. Abdugafarov A., Mirzayev X.M. Modelirovaniye sposobov organizatsii oplatы za resursы // Uzb. Jurnal “Problemы informatiki i energetiki” – Toshkent, 2009. -№1. –str. 27-30. 11. Abalkin L.A. Denejnaya massa, sovokupnыy spros i zoloto valyutnыe rezervы // Dengi i kredit –Moskva, 2001. -№7. –s. 3 12. Zakirova M.Sh. Bank statistikasi. Tashkent. “Moliya” 2009. –108b. 13. Abdugafarov A., Abduvaxitov T., Allayarov F.A., Xasanova X. Modeli sprosa i predlojeniya i sposobы ix vichisleniy. //sb. “Voprosы vыchislitelnoy i prikladnoy matematiki”. Tashkent. 2013. Vыp. 129. str. 123-130. 14. Ismoilov A. Pul tizimini tashkil qilish va tartibga solishning metodologik asoslarini takomillashtirish i.f.d. ilmiy. Dar. Avtoreferati. Toshkent–2007–40b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.