•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article reflects the issues of sustainable development of the agricultural sector of Uzbekistan, the innovative activity of the sector, as well as issues of effective management

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmonining 1-ilovasi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”. Lex.uz. 2. Vaxobov A.R. Organizatsiya i razvitiye sferы uslug selskomu naseleniyu v usloviyax mnogoukladnoy ekonomiki. Avtoref. dis. kand. ekon. nauk. - T.:NIIRR v APK, 1997. – 7 s. 3. Berkinov B.B., Tashmatov R.X. O‘zbekistonda fermer xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatuvchi infratuzilmalarni rivojlantirish yo‘nalishlari.– T.: TDIU, 2007 - 23 b. 4.Mirzayev Q.D. “Agroservis xizmatlari samaradorligini oshirishning metodologik asoslari”. i.f.d. darajasini olish uchun yozilgan diss., Samarqand – 2011, - 200 b. 5.Pardayev M.Q., Pardayev O.M. Qashqadaryo viloyati iqtisodiyotini rivojlantirishda innovatsiyalardan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish //Innovatsion rivojlanish asosida milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash: muammolari, yechimlari va istiqbollari. – 2015, 22 b. 6.Murodov Ch. Qishloqda bozor infratuzilmasi asoslarini shakllantirish // O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. – Toshkent, 1999. - № 3. 2 – 4 b. 7. Xushmatov N., Fayzullayeva T. “Qishloq xo‘jaligiga xizmat ko‘rsatish tarmoqlari va fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish asoslari” // Ekonomika i klass sobstvennikov. – Toshkent, 2004. №1. –46 b. 8.Farmonov T.X. Fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish istiqbollari. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, - 2004. – 30 b. 9. Choriyev Q.A. Bozor infratuzilmasini shakllantirish – iqtisodiy islohotlar chuqurlashtirish garovi// Bozor islohotlari chuqurlashtirishning asosiy yo‘nalishlari va qishloqda infratuzilmalarni rivojlantirish: respublika ilmiy – amaliy seminar ma’ruzalar to‘plami. – Toshkent: O‘zBIITI, 1998. – B.15. 10.Xamrayeva S.N. Qishloq infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish. Monografiya - Toshkent: 2017 – 73 bet. 11. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Toshkent - 2017 y. 12.Mambetnazorov B.B. Ⱪishloq xo‘jalik korxonalarida ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va diversifkatsiyalashning o‘ziga xos xususiyatlari //Agrosanoat majmui tarmoqlarida innovatsion boshqaruv faoliyatini modernizatsiyalash va rivojlantirish muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –T.:TDAU, 2014.- 32 bet. 13.Ikromova S.A. va boshqalar. Respublikamiz agroiqtisodiyotini rivojlantirishning zamonaviy konseptual asoslari . //Agrosanoat majmui tarmoqlarida innovatsion boshqaruv faoliyatini modernizatsiyalash va rivojlantirish muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –T.:TDAU, 2014.- 46 bet. 14.www.stat.uz.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.