•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article gives recommendations on improving the methodological support for the organization of the internal audit service in budget organizations.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21 avgust 2017 yildagi PQ– 3231-son «Ta’lim va tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini va davlat moliya nazorati tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida»gi qarori; 2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirining “Xalq ta’limi vazirligining ichki audit va moliyaviy nazorat xizmati to‘g‘risida vaqtinchalik namunaviy Nizomni tasdiqlash haqida”gi 2017 yil 20 dekabrdagi 391-son buyrug‘i; 3. 50-son (AFMS). Auditorlik dalillari. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2002 yil 18 aprelda 1128-son bilan ro‘yxatga olingan; 4. “Byudjet tashkilotlari va byudjet mablag‘lari oluvchilarning xarajatlar smetasi va shtat jadvallarini tuzish, tasdiqlash va ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi Nizom”. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2014 yil 15 dekabrda 2634-son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan; 5. Moliyaviy hisobot to‘g‘risidagi auditorlik hisoboti va auditorlik xulosasi. 70-son (AFMS). O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2002 yil 18 aprelda 1128-son bilan ro‘yxatga olingan; 6. Kojushko Ye.V. Otsenka sostoyaniya vnutrennego audita byudjetnogo uchrejdeniya // Problemы ekonomiki. – 2014. №3. s-234-239.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.