•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the article practical procedure of evaluating and analyzing creditworthiness of business entities has represented. Theoretical-practical proposals on solving current shortcomings of evaluating creditworthiness with developing complex analysis had been given.

References

1. Bakanov M.I., Melnik M.V.,Sheremet A.D. Teoriya ekonomicheskogo analiza. Uchebnik. – M.: “Finansы i statistika”, 2007. – 536 s. 2. Yendovitskiy D.A., Bocharova I.V. Analiz i otsenka kreditosposobnosti zayemщika. Uchebno-prakticheskoye posobiye. – M.: “KNORUS”, 2005. – 272 s. 3. Liferenko G.N. Finansovыy analiz predriyatiya: Ucheb.posobiye.-M.: Ekzamen, 2005.s. 160. 4. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 6 maya 2015 goda № PP-2344. 5. Prikaz Ministra finansov Respubliki Uzbekistan Ob utverjdenii “Form finansovoy otchetnosti i pravil po ix zapolneniyu”. Zaregistrirovan Ministerstvom yustitsii Respubliki Uzbekistan ot 24 yanvarya 2003 god. Registratsionnыy №1209. 6. Svedeniya finansovoy otchetnosti 2015 goda SP OOO “UZGERMED PHARM” 7. www.finzz.ru/kreditosposobnost-predpriyatiya.html 8. www.financelimit.ru/limifs-373-1.html.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.