•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article highlights the processes of improving monetary policy, trends in the dynamics of interest rates and the problems of their optimization in the conditions of modernization and diversification of the economy.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari. //http://cbu.uz 2. Monetar siyosatning 2018 yilga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlari. //http://m.cbu.uz 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni.//http://lex.uz 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 sentyabrdagi “Pul-kredit siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3272-son Qarori.//https://nrm.uz 5. Inflyatsion targetlash.//https://ru.wikipedia.org /wiki 6. Ibragimov A. Foiz stavkasi va uning turlari.//http://vaqt.ucoz.com/publ /iqtisod_va_moliya 7. Praym-réyt (ingl. prime rate - «bazis stavkasi»)//https://ru.wikipedia.org /wiki 8. Tratta (ital.“tratta”-veksel - qimmatli qog‘oz).//http://www.banki.ru 9. Pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanishning tahlili. //http://m.cbu.uz 10. Stavka refinansirovaniya ostavlena bez izmeneniy. Sentralnыy bank Respubliki Uzbekistan (mobilnaya versiya).//http://cbu.uz 11. Markaziy bank 9 oy yakunlariga ko'ra hisoboti.//http://cbu.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.