•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses the use of information and communication systems in the provision of pensions in the Republic of Uzbekistan, the formation of a centralized electronic register of individual payments of insurance payments to the Pension Fund. Using the experience of foreign countries, recommendations are given on the introduction of electronic labor books to improve the state pension provision.

References

1. Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. \\ Xalq so‘zi. 2016 yil. 8 dekabr. 2. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yӯnalishi bӯyicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturini ӯrganish bӯyicha ilmiy- uslubiy risola. / O‘zbekiston Respublikasi oliy va ӯrta maxsus ta’lim vazirligi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. –T.: “Manaviyat” nashriyoti. 2017. B.32. 3. Karimov I. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”. 2013. –B.28. 4. Mirovoy opыt primeneniya elektronnыx trudovыx knijek. https://i-news.kz/news/2017/06/03/8519229-mirovoi_opyt_primeneniya_elektronnyh_tru.html 5. Jizn bez trudovыx knijek: opыt drugix stran. http://thekievtimes.ua/society/445895-zhizn-bez-trudovyx-knizhek-opyt-drugix-stran.html 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 4760-son Farmoni. 2017 yil. 24 may. 7. Begalov B. Pensiya tizimida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish yo‘llari. O‘zbekiston Respublikasida pensiya ta’minoti tizimining dolzarb muammolari. Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Toshkent. 2017 y. 24 mart -B.3-5.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.