•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article reveals the problems associated with ensuring the stability of the banking system of the Republic of Uzbekistan and developed scientific proposals aimed at solving these problems.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga 1-ilova. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2017. – № 6 (766). – 32-b. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentyabrdagi PQ-3270-sonli “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. www.lex.uz. 3. Mishikn F.S. Ekonomicheskaya teoriya deneg, bankovskogo dela i finansovыx siklov. 7-ye izd. Per. s angl. – M.: OOO «I.D.Vilyams», 2013. – S.295. 4. Ustoychivost bankovskoy sistemы i razvitiya bankovskoy politiki. Monografiya. Pod red. Prof O.I. Lavrushina. – M.: KNORUS, 2016. – S. 131-140 5. Edvin Dj. Dolan i dr. Dengi, bankovskoye delo i denejno-kreditnaya politika. – SpB.: “Sankt-Peterburg Orkestr”, 1994. – S. 90-93. 6. Maknoton D. Bankovskiye uchrejdeniya v razvivayuщixsya stran. Per. s angl. – Vashington: IER, 1994. 7. Barro Dj.R., Salai-i-Martin X. Ekonomicheskiy rost. Per. s angl. – M.: BINOM, 2010. – 824 s.; 8. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2015 yil 13 iyundagi 14/3-sonli (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2015 yil 6 iyulda 2693-raqam bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan) “Tijorat banklari kapitalining monandligiga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2015. - №27.- 27-b. 9. Monetar siyosat. www.cbu.uz. 10. Tijorat banklarining O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankida depozitga o‘tkaziladigan majburiy rezervlari to‘g‘risidagi nizom//Me’yoriy-huquqiy hujjatlar. www.cbu.uz. 11. Yalpi ichki mahsluot (www.stat.uz.); Monetar siyosat (www.cbu.uz.)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.