•  
 •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

This article is devoted to the use of ammonium sulfate in the production of nitrogen-phosphorus fertilizers, which are widely used in agriculture today. In the research work, the possibilities of obtaining azo superphosphate are described in detail by the use of intensive technology based on low-grade phospharites of the Central KyzylKum. X-ray and IR-spectroscopic analyzes of a new type of NP-complex fertilizers obtained using a solution of ammonium sulfate in sulfuric acid are described in detail. The X-ray analysis of the obtained sample on the X-ray diffraction pattern of the azo-superphosphate fertilizer revealed the appearance of peaks in the interplanar spacing line (NH4)2SO4 of ammonium sulfate and NH4Н2РO4 of ammonium dihydrogen phosphate. It has been substantiated that in addition to the main nutrient components dicalcium phosphate and monocalcium phosphates, the sample also contains (NH4)2SO4 and NH4Н2РO4. The results of IR spectroscopic analyzes show that the process of decomposition of the CO32- ion in the composition of phosphorites, peaks with high intensity formed by stretching vibrations, in the regions of 873.75 and 1417.68 cm-1, were not detected in the IR spectra of the obtained sample and this proves that that the complete decomposition process is complete. Also, the formation of stretching vibrations of the H2PO4- ion - 1215.15 cm-1, the PO43- ion - 532.35 cm-1 and bending vibrations of the H2PO4- ion - 1033.85 cm-1 in the IR spectrum of the sample in this NH4Н2РO4 sample and the formation of stretching vibrations of SO42- ion 1436.97 cm-1 confirmed the presence of (NH4)2SO4.

First Page

19

Last Page

26

DOI

https://doi.org/10.51346/tstu-02.21.3-77-0015

References

 1. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 7 fevralya 2017 goda UP 4947 «O strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan».
 2. Postanovlenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 3 aprelya 2019 goda № PP-4265 «O merax po dalneyshemu reformirovaniyu ximicheskoy otrasli i povisheniyu ee investitsionnoy privlekatelnosti».
 3. B.M.Beglov, G.G.Ibragimov, B.B.Sadikov, “Netraditsionnie metodi pererabotki fosfatnogo sirya v mineralnie udobreniya” [Unconventional methods of processing phosphate raw materials into mineral fertilizers], Ximicheskaya promishlennost, no. 9, pp. 453–468, 2005. (in Russian).
 4. F.F.Mojeyko, I.Goncharik, T.Potkina, V.V.Shevchuk, “Fosforitnaya muka: sposobi ee polucheniya i primeneniya” [Phosphorite flour: the possibilities of its production and application], Ximiya i texnologiya neorganicheskix veshestv, no.3, pp. 84-88, 2014. (in Russian).
 5. S.M.Tadjiev, “Resursosberegayushaya texnologiya polucheniya slojnix udobreniy iz Kizilkumskix fosforitov” [Resource-saving technology for obtaining complex fertilizers from Kyzylkum phosphorites], Uzb. xim. jurn., no. 1, pp. 26, -2004. (in Russian).
 6. I.A.Pochitalkina, “Fiziko-ximicheskie i texnologicheskie osnovi kompleksnoy pererabotki bednogo i texnogennogo fosfatnogo sirya na mineralnie udobreniya” [Physico-chemical and technological bases of complex processing of poor and technogenic phosphate raw materials for mineral fertilizers], Avtorefer. dis ... dokt. texn. Nauk, Moskva, 2019, pp. 8-25. (in Russian).
 7. S.S.Shukurova, S.M.Tadjiev, “Slojnoe udobrenie na osnove nizkosortnix fosforitov Sentralnix Kizilkumov” [Complex fertilizer based on low-grade phosphorites of Central Kyzylkum], Uzb. xim. jurn., mo. 3, pp. 68-72, 2004. (in Russian).
 8. S.M.Tadjiev, S.Tuxtaev, B.Beglov, Sh.S.Namazov, N.Kilichev, R.Radjabov, R.Ya.Yakubov, M.Akbarova, Z.Maksmudova, “Vozmojnost polucheniya prostogo superfosfata” [The possibility of obtaining a simple superphosphate], Patent № IAP 02845 RUz. Kl. S05 V 1/02, S05 V 1/06, S05 V 11/08, B.I. 2005, № 5. (in Russian).
 9. A.A.Kustyukova, I.A.Pochitalkina, I.A.Petropavlovskiy, “Issledovanie reologicheskix svoystv kisliks i ammonizirovanniy fosfatniy pulp” [Investigation of the rheological properties of kylix and ammoniated phosphate cellulose], Uspexi v ximii i ximicheskoy texnologii. RXTU, vol. 28, no. 5 (154), pp. 114-116, 2014. (in Russian).
 10. E.Atashev, S.Tadjiev, “Poluchenie azosuperfosfata iz nizkosortnix fosfatov Sentralnix Kizilkumov” [Preparation of azosuperphosphate from low-grade phosphates and Dogwood], Journal of Critical Reviews, vol. 7, no. 5, pp. 472-477, 2020.
 11. S.M.Tadjiev, E.A.Atashev, M.Dj.Djumaniyazov, “Poluchenie azosuperfosfata iz fosforitov” [Preparation of superphosphate from phosphorites], Aktualnie problemi vnedreniya innovatsionnaya texnika i texnologii na predpriyatiyax po proizvodstvu stroitelnix materialov, ximicheskoy promishlennosti i v smesyax otraslyaks. Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii, Fergana, 2019, pp. 180-182. (in Russian).
 12. E.A.Atashev, S.M.Tadjiev, M.Dj.Djumaniyazov, “Vliyanie sulfata ammoniya na granulometricheskiy sostav azosuperfosfata” [Effect of ammonia sulfate on the granulometric composition of azo superphosphate], Elektronniy jurnal aktualnix problem sovremennoy nauki i obrazovaniya, no. IV, pp. 253-262, 2020. Dostupno: http://khorezmscience.uz. (in Russian).
 13. S.M.Tadjiev, E.A.Atashev, M.J.Djumaniyazov, “Uluchshenie granulometricheskogo sostava azosuperfosfata” [Improvement of the granulometric composition of azo superphosphate], Aktualnie problemi vnedreniya innovatsionnaya texnika i texnologii na predpriyatiyax po proizvodstvu stroitelnix materialov, ximicheskoy promishlennosti i smesheniya. Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii, Fergana, 2019, pp. 182-184. (in Russian).
 14. Yu.Byokker, Spektroskopiya [Spectroscopy], Moskva:Texnosfera, 2017, 536 p. (in Russian).
 15. R.A.Naykvist, R.O.Kagel, Infrakrasnie spektri neorganicheskix kompozitsiy (3800-45 sm-1) [Infrared spectra of inorganic compositions (3800-45 cm-1)], Nyu-York: Academic, 1971, 495 p.
 16. L.M.Monina, Rentgenografiya. Kachestvenniy rentgenofazoviy analiz [X-ray. Qualitative X-ray phase analysis], Izdatelstvo: Prospekt, 2017, 120 p.
 17. G.Zschornack, Spravochnik po rentgenovskim dannim [Handbook of X-ray data], Berlin, Geydelberg: Springer-Verlag, 2007, 969 p.
 18. R.T.Dauns, M.Xoll-Uolles, “Baza dannix kristallicheskix struktur American Mineralogist” [Crystal structure database American mineralogist], vol. 88, pp. 247-250, 2003.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.