•  
 •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

With an electrochemical method of wastewater treatment, the preliminary isolation of iron, calcium and magnesium compounds from them contributes to a more intensive recovery process. The purpose of this work is to improve the efficiency of electrochemical treatment of industrial wastewater contaminated with chromium(III) and chromium(VI) ions. The research has determined the optimal conditions for increasing the yield of chromium in the Park during electrochemical treatment of chromate-containing wastewater by using modified bentonite for pre - treatment of wastewater. Pre-softening of wastewater with modified bentonite before electrochemical treatment made it possible to increase the current yield of chromium from 17% to 26.3%.

First Page

14

Last Page

19

DOI

https://doi.org/10.34920/2020.3.14-19

References

 1. Yedinaya sistema zahito' ot korrozii i stareniya. Voda dlya galvanicheskogo proizvodstva i sxemo' promo'vok. Obhiye trebovaniya [Unified system of protection against corrosion and aging. Water for electroplating production and its washing. General requirements]: GOST 9.314-90, Vved. 12.09.2008, Moskva: IPK Izdatelstvo standartov, 2008, 16 p.
 2. O.R.Karatayev, Z.R.Shamsutdinova, I.I.Xafizov, “Ochistka stochno'x vod elektroximicheskimi metodami G'G'” [Wastewater treatment by electrochemical methods], Vestnik texnologicheskogo universiteta. 2015. -vol.18, no. 22, pp. 21-23 (in Russian).
 3. B.C.Galaxov, E.P.Agasyan, V.A.Komarov, V.A.Ushkov i B.B.Blinov, “Sposob ochistki stochno'x vod ot soyedineniy xroma” [Method for wastewater treatment from chromium compounds], Avt.sv. № 882951, SSSR MKI C02F1G'70, 1989 (in Russian).
 4. Ye.V.Shemyakina, A.Ya.Fridman, I.Ya.Polyakova i dr., “Obezvrejivaniye xromsoderjahix stochno'x vod” [Decontamination of chrome-containing wastewater]. Vodosnabjeniye i sanitarnaya texnika, no. 10, pp. 4-7, 1995 (in Russian).
 5. Kompleksno'y kontrol i predotvraheniye zagryazneniy okrujayuhey sredo'. Spravochno'y dokument po nailuchshim dostupno'm texnologiyam dlya poverxnostnoy obrabotki metallov i plastmass G' Yevropeyskaya komissiya. Generalno'y direktorat Sentra sovmestno'x issledovaniy. Institut perspektivno'x texnologicheskix issledovaniy. -Sevilya, Ispaniya: Edificio Expo, 2005. -13 s.
 6. A.V.Busarev, A.S.Selyugin, Ye.N.Sundukova, R.F.Tuxbatullin, “K voprosu ochistki xromsoderjahix stochno'x vod G'G'” [On the issue of chrome-containing wastewater treatment], Fundamentalno'e issledovaniya, no. 6-1, pp. 36-41, 2016 (in Russian).
 7. S.V.Yakovlev, I.G.Krasnoborodko, V.M.Rogov, Texnologiya elektroximicheskoy ochistki vodo' [Electrochemical water treatment technology]. Leningrad: Stroyizdat, Leningradskoye otd, 1987, 145 p. (in Russian).
 8. http:G'G'kvantmineral.comG'statiG'reagentnaya-ochistka-stochnyx-vod-ot-shestivalentnogo-xroma.html.
 9. Patent RF C02F1G'70, № 2395463. Opublikovan 27.07.2010 g.
 10. S.Ishanxodjayev, F.I.Erkabayev, X.I.Akbarov, L.I.Ilyahenko, “Vliyaniye mnogoatomno'x spirtov na vosstanovleniye xroma (VI)” [Effect of polyhydric alcohols on the reduction of chromium (VI)], Nauchno-texnicheskaya konferensiya s mejdunarodno'm uchastiyem "Istiklol", Problema i perspektivo' ximii i ximicheskoy texnologii, Navai, 1998, pp.71-72. (in Russian).
 11. V.N.Marsul i dr., “Nekotoro'e napravleniya ispolzovaniya otxodov galvanicheskogo proizvodstva G'G' Trudo' BGTU” [Some directions of use of electroplating waste G'G' Trudo' BGTU], Ximiya i texnologiya neorgan. v-v, no. 3, pp. 70-75, 2012 (in Russian).
 12. O.S.Zalo'gina, V.N.Marsul, A.V.Lixacheva, “Osadki stochno'x vod galvanicheskogo proizvodstva kak vtorichnoye so're G'G'”, Noveyshiye dostijeniya v oblasti importozameheniya v ximicheskoy promo'shlennosti i proizvodstve stroitelno'x materialov: materialo' Mejdunar. nauchno-texn. konf., Minsk, 2012, pp. 97-102 2012.
 13. V.Mymrine, M.J.J.S.Ponte, H.A.Ponte, N.M.S.Kaminari, U.Pawlowsky, G.J.P.Solyon, “Oily diatomite and galvanic wastes as raw materials for red ceramics fabrication”, Construction and Building Materials, vol. 41, pp. 360-364, 2013
 14. V.A.Mymrin, K.P.Alekseev, E.V.Zelinskaya, N.A.Tolmacheva, R.E.Catai, “Industrial sewage slurry utilization for red ceramics production”, Construction and Building Materials, vol. 66, pp. 368-374, 2014.
 15. L.Pérez-Villarejo, S.Martínez-Martínez, B.Carrasco-Hurtado, D.Eliche-Quesada, C.Ureña-Nieto, P.J.Sánchez-Soto, “Valorization and inertization of galvanic sludge waste in clay bricks”, Applied Clay Science, vol. 105–106, pp. 89–99, 2015.
 16. E.F.Fgaier, Z.Lafhaj, C.Chapiseau, “Use of clay bricks incorporating treated river sediments in a demonstrative building: Case study”, Construction and Building Materials, vol. 48, pp. 160-165, 2013.
 17. S.Ishanxodjayev, “Ximiya i texnologiya polucheniya surmi, svinsa i ix soyedineniya v prisutstvii mnogoatomni'x spirtov”, Diss. doktora. tex. nauk, Tashkent, 1997, 343 p.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.