•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

With an electrochemical method of wastewater treatment, the preliminary isolation of iron, calcium and magnesium compounds from them contributes to a more intensive recovery process. The purpose of this work is to improve the efficiency of electrochemical treatment of industrial wastewater contaminated with chromium(III) and chromium(VI) ions. The research has determined the optimal conditions for increasing the yield of chromium in the Park during electrochemical treatment of chromate-containing wastewater by using modified bentonite for pre - treatment of wastewater. Pre-softening of wastewater with modified bentonite before electrochemical treatment made it possible to increase the current yield of chromium from 17% to 26.3%.

First Page

14

Last Page

19

References

1. Yedinaya sistema zahito' ot korrozii i stareniya. Voda dlya galvanicheskogo proizvodstva i sxemo' promo'vok. Obhiye trebovaniya: GOST 9.314-90. - Vved. 12.09.2008. - M.: IPK Izdatelstvo standartov, 2008. -16 s.

2. O. R. Karatayev, Z. R. Shamsutdinova, I. I. Xafizov. Ochistka stochno'x vod elektroximicheskimi metodami G'G' Vestnik texnologicheskogo universiteta. 2015. -T.18, -№22. - S.21-23.

3. Avt.sv. № 882951, SSSR MKI C02F1G'70, 1989. Sposob ochistki stochno'x vod ot soyedineniy xroma. B.C. Galaxov, E.P. Agasyan, V.A. Komarov, V.A. Ushkov i B. B. Blinov.

4. Shemyakina Ye.V., Fridman A.Ya., Polyakova I.Ya. i dr. Obezvrejivaniye xromsoderjahix stochno'x vod. G'G' Vodosnabjeniye i sanitarnaya texnika,1. L. 1995.- №10. 4-7 s.

5. Kompleksno'y kontrol i predotvraheniye zagryazneniy okrujayuhey sredo'. Spravochno'y dokument po nailuchshim dostupno'm texnologiyam dlya poverxnostnoy obrabotki metallov i plastmass G' Yevropeyskaya komissiya. Generalno'y direktorat Sentra sovmestno'x issledovaniy. Institut perspektivno'x texnologicheskix issledovaniy. -Sevilya, Ispaniya: Edificio Expo, 2005. -13 s.

6. Busarev A.V., Selyugin A.S., Sundukova Ye.N., Tuxbatullin R.F. K voprosu ochistki xromsoderjahix stochno'x vod G'G' Fundamentalno'e issledovaniya. 2016. -№ 6-1. -S. 36-41.

7. Yakovlev S.V., Krasnoborodko I.G., Rogov V.M. Texnologiya elektroximicheskoy ochistki vodo'. L.: Stroyizdat, Leningradskoye otd. -1987.- S.145.

8. http:G'G'kvantmineral.comG'statiG'reagentnaya-ochistka-stochnyx-vod-ot-shestivalentnogo-xroma.html.

9. Patent RF C02F1G'70, № 2395463. Opublikovan 27.07.2010 g.

10. S. Ishanxodjayev, F.I.Erkabayev, X.I.Akbarov, L.I.Ilyahenko Vliyaniye mnogoatomno'x spirtov na vosstanovleniye xroma (VI) G' G'G' Nauchno-texnicheskaya konferensiya s mejdunarodno'm uchastiyem "Istiklol", Problema i perspektivo' ximii i ximicheskoy texnologii, . g.Navai 29-31 dek. 1998. -S.71-72.

11. V. N. Marsul i dr. Nekotoro'e napravleniya ispolzovaniya otxodov galvanicheskogo proizvodstva G'G' Trudo' BGTU. -2012. -№ 3: Ximiya i texnologiya neorgan. v-v. -S. 70-75.

12. O. S. Zalo'gina, V. N. Marsul, A. V. Lixacheva. Osadki stochno'x vod galvanicheskogo proizvodstva kak vtorichnoye so're G'G' Noveyshiye dostijeniya v oblasti importozameheniya v ximicheskoy promo'shlennosti i proizvodstve stroitelno'x materialov: materialo' Mejdunar. nauchno-texn. konf., Minsk, 22-23 noyab., 2012 g.: v 2 ch. G' BGTU. G.Minsk, 2012. -Ch. 2. -S. 97-102.

13. Mymrine V., Ponte M. J.J.S., Ponte H.A., Kaminari N.M.S., Pawlowsky U., Solyon G. J.P. Oily diatomite and galvanic wastes as raw materials for red ceramics fabrication. Construction and Building Materials. 2013, -v. 41, -pp. 360-364.

14. Mymrin V.A., Alekseev K.P., Zelinskaya E.V., Tolmacheva N.A., Catai R.E. Industrial sewage slurry utilization for red ceramics production. Construction and Building Materials. 2014, -v. 66, -pp. 368-374.

15. P?rez-Villarejo L., Mart?nez-Mart?nez S., Carrasco-Hurtado B., Eliche-Quesada D., Ure?a-Nieto C., S?nchez-Soto P. J. Valorization and inertization of galvanic sludge waste in clay bricks. Applied Clay Science. 2015, v. 105-106, pp. 89-99.

16. E. Fgaier F., Lafhaj Z., Chapiseau C. Use of clay bricks incorporating treated river sediments in a demonstrative building: Case study. Construction and Building Materials. 2013, -v. 48, -pp. 160-165.

17. Ishanxodjayev S. Ximiya i texnologiya polucheniya surmi, svinsa i ix soyedineniya v prisutstvii mnogoatomni'x spirtov: Diss. doktora. tex. nauk. -T., 1997. -343 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.