•  
 •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

This article presents the rheological properties of suspensions obtained on the basis of nitric acid decomposition of unfired phosphorites of the Central Kyzylkum, as well as the chemical compositions of dicalcium phosphate and solid residues after the filtration process. The mass-spectral analysis of the pure dicalcium phosphate salt obtained by ammonization of the liquid part separated from the solid residue and subjected to filtration was studied.

First Page

05

Last Page

10

References

 1. Chernenko Yu.D. Issledovanie i razrabotka gibkoy tehnologii fosfatov ammoniya na osnove Hibinskogo apatitovogo koncentrata // Avtoreferat kand. tehn. nauk. Nijniy Novgorod 2000g.
 2. Hurramov N.I., Nurmurodov T.I. Izuchenie processa azotno-kislotnogo razlojeniya pri poluchenii dikal'ciya fosfata iz neobojjenny'h fosforitov Central'ny'h Ky'zy'lkumov // Himicheskaya tehnologiya. Kontrol' i upravleniya. Nauchny'y jurnal. Tashkent, 2019, №4-5 (88-89) S. 67-70.
 3. Hurramov N.I., Nurmurodov T.I. Polucheniya dikal'ciya fosfata iz neobojjenny'h fosforitov Central'ny'h Ky'zy'lkumov // Sbornik nauchny'h trudov Mejdunarodnaya konferenciya molody'h ucheny'h. “NAUKA I INNOVACII”. Tashkent, 1 noyabrya 2019 g. S 265-266.
 4. Allamuratova A.J., E`rkaev A.U., Reymov A.M., Nurmurodov T.I., Hurramov N.I. Izuchenie teoreticheskih osnov azotnokislotnoy pererabotki fosfatnogo sy'r'ya Central'ny'h Ky'zy'lkumov // Mat. VIII-Mejd. nauchn.-tehn. konf.: «Gorno-metallurgicheskiy kompleks: Dostijeniya, problemy' i sovremenny'e tendencii razvitiya». Navoi, 19-21 noyabrya 2015. - S. 400-401.
 5. Allamuratova A.J. Razrabotka tehnologii polucheniya fosforny'h i azotnokal'cievy'h udobreniy na osnove azotnokislotnoy pererabotki Ky'zy'lkumskih fosforitov// Avtoreferat diss. PhD po teh. nauk. Tashkent 2018 g.
 6. Sultanov B.E`., E`rkaev A.U., Tursunova Z.M., Namazov Sh.S., Salimov Z.S. Obogasch'enie fosforitov Central'ny'h Ky'zy'lkumov azotnoy kislotoy // Trudy' mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konf. 28-30 oktyabrya 2002. - Chimkent, 2002. T.1. - S. 226-228.
 7. Sobolev N.V. Pererabotka nizkosortnogo fosfatnogo sy'r'ya s polucheniem udobreniy, obogasch'enny'h seroy, kal'ciem i magniem: dissertaciya kandidata tehnicheskih nauk:- Moskva, 2007.- 157 s.
 8. SHonazarova SH.I., Hurramov N.I., Nurmurodov T.I., Kucharov B.H., E`rkaev A.U.Issledovanie processa polucheniya e`kstrakcionnoy fosfornoy kisloty' iz neobojjennogo my'togo sushenogo fosfokoncentrata Central'nogo Ky'zy'lkuma // Materialy' I Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii “Aktual'ny'e problemy' vnedreniya innovacionnoy tehniki i tehnologiy na predpriyatiyah po proizvodstvu stroitel'ny'h materialov, himicheskoy promy'shlennosti i v smejny'h otraslyah”. 24-25 maya 2019 goda. Fergana. Str. 288-291.
 9. Nurmurodov T.I., Hurramov N.I., Tursunova S.U. Utamurodov E`.A. Issledovanie ochistki e`kstrakcionnoy fosfornoy kisloty', poluchennoy iz fosforitov Central'ny'h Ky'zy'lkumov // Universum: Tehnicheskie nauki: e`lektron nauchn. jurn. 2018 № 7(52)
 10. Nurmurodov T.I, Erkaev A.U., Khurramov N.I., Akhtamova M.Z., Bozorova N.N. Phosphor-Calcium Fertilizers on the basis of Phosphate Raw Material of the Central Kyzylkum // International journal of advanced research in science, engineering and technology / Volume 5, Issue 5, May 2018. p. 5841-5845
 11. SHamshidinov I.T., Mirzakulov H.CH., Mamurov B.A. Pererabotka magniysoderjasch'ih fosforitov na e`kstrakcionnuyu fosfornuyu kislotu // Universum: Tehnicheskie nauki: e`lektron nauchn. jurn. 2017 № 2 (35).

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.