•  
 •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The use of nonlinear circuits of an autoparametric nature with inductive and capacitive elements for obtaining the necessary phase shifts in single-phase-three-phase converters is considered. The amplitude-phase relations between the stresses of windings located on different rods of a three-core core are obtained. The conditions under which it is possible to stabilize the stresses of the artificial phases of the Converter, as well as the phase shifts between them, are shown.

First Page

42

Last Page

48

References

 1. Vorfolomeev G.N., Myatej S.V., Shurov N.I. i dr. Obzor sxemnix resheniy preobrazovateley chisla faz na transformatorax // Sovershenstvovanie texnicheskix sredstv elektricheskogo transporta: Sb. nauch. tr. – Novosibrsk, 2001. – S. 78-96.
 2. Yevdokimov S.A. Geometricheskiy sposob generatsii sxemnix resheniy preobrazovateley chisla faz dlya viprimiteley // Nauchniy vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. – 2008. – № 2(31). – S. 107-120.
 3. Roginskaya L.E., Gorbunov A.S. Obzor primenyaemix mnpgofaznix transformatornix preobrazovateley chisla faz // Sovremennie tendentsii razvitiya nauki i texnologii. – 2016. – № 9-2. – S. 24-26.
 4. Venediktov G.L. Staticheskiy elektromagnitniy preobrazovatel chisla faz s tiristornoy sistemoy avtomaticheskogo simmetrirovaniya dlya pitaniya puteyskogo elektroinstrumenta: avtoref. diss… kand. tekn. nauk. – Leningrad: Leningr. in-t injenerov j.-d. transp. im. V.N. Obraztsova, 1984. – 23 s.
 5. Nazarov S.L., Udintsev V.N., Bichkov S.A. i dr. Preobrazovateli chisla faz v elektrotexnologii. – Ekatrenburg.: Izd-vo Ural. un-ta, 2019. – 196 s.
 6. Kosouxov F.D., Vasilev N.V., Boroshnin A.L. i dr. Dvuxprovodnaya Sistema elektroperedachi trexfaznogo toka // Elektrichestvo. – 2018. – № 10. – S. 37-44.
 7. Glushenko V.P. Opisanie, rezultati rascheta i issledovaniya rejimov raboti nekotorix ustroystv, elektricheskix tsepey i sistem, ispolzuyushix nelineynix yavleniya, reaktivnosti, soderjashix nelineynie komponenti: avtoref. diss… d-ra. texn. nauk. – Moskva: MEI, 1997. – 40 s.
 8. A.s. SU1394367A1. Elektronniy preobrazovatel chisla faz mnogofaznogo napryajeniya / Yermakov V.F. Byul. – 1981. - № 12- S. 136.
 9. Karimov A.S., Raximov G.R. Avtoparametricheskie preobrazovateli chastoti chisla faz i chostati peremennogo toka. – T.: Fan, 1995. – 275 s.
 10. D Jiles, D Atherton. Theory of ferromagnetic hysteresis // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 1986. N 5. - P.48-60.
 11. John H. Chan, Andrei Vladimirescu, Xiao-Chun Gao and other. Nonlinear Transformer Model for Circuit Simulation // Electron journal TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN. – 1991. VOL.10, N 4.
 12. Halilov N.A., Bedritsky I.M. To a question on approximation of curves of magnetization of electro technical steels // NEWS OF HIGH SCHOOLS OF REPUBLIC UZBEKISTAN. Engineering in Life Sciences. – 2002. – № 4. – S. 33-37.
 13. Bedritsky I.M. Sravnitelniy analiz analiticheskix virajeniy dlya approksimatsii krivix namagnichivaniya elektrotexnicheskix staley // Elektrika. – 2011. - №7. – S. 38-41.
 14. Bazarov M., Bedritskiy I.M., Boltaev O.Т. Estimation of an error of calculations of ferromagnetic elements from inductance of dispersion // European Journal of Technical and Natural Sciences. 2017. - №3. – P.47-49.
 15. Musurmonov R.B. Mejvitkovaya emkost nelineynoy induktivnoy katushki i ee vliyanie na raschet rejimov raboti stabilizatorov ferrorezonansnogo tipa // Sb. tr. VII mejdunarodnogo kokursa «Molodyej v nauke: novie argumenti». – Lipetsk, 2019. – S. 119-122.
 16. Chernix I.V. Modelirovanie elektrotexnicheskix ustroystv v MATLAB. SimPowerSystems i Simulink. – M.: DMK Press, 2007. – 288 s., il. 2007.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.