•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

A description is given of a high-speed optical recording system that uses a solid-state yttrium-aluminum garnet Nd3+ laser that generates a train of picosecond laser pulses. It is shown that by registering and temporarily scanning the secondary fluorescence radiation excited by a sequence of picosecond pulses, it is possible to remotely determine the biomass of plants based on a prematurely created bank of laboratory data.

First Page

37

Last Page

41

References

  1. Matvienko G.G., Timofeev V.I., Grishin A.I., Fateyeva N.L. Lidar fluorescent metod for remote monitoring of the effects on the vegetation // Prog.SPIE.,2006,V.6367,63670F.p.9.
  2. Bunkin A.F., Vlasov D.V., Mirkamilov D.M. Fizicheskie osnovy′lazernogo aerozondirovaniya poverhnosti Zemli. T.: Fan, 1987. – 272 s.
  3. Fedotov Y.V., Bullo O.A., Belov M.L., Gorodnichev V.A. Distancionny′y lazerny′y fluorimetr dlya obnarujeniya stressovy′h sostoyniy rastitel′nosti // Radiooptika. MGTU im.N.E.Baumana. Elekt.jurn. - 2017. - № 1. - S. 1-13.
  4. Afanasenko A.V., Iglakov A.I., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Prokop′ev V.E. Laboratorny′e i lidarny′e izmerenya spektal′ny′h harakteristik list′ev berezy′ v razlichny′e periody′ vegetacii // Optika atmosfery′ i okeana. – 2012. – T.25, № 3. S. 237-243.
  5. Mejeres R. Lazernoe distancionnoe zondirovanie. – М.; Мир, 1987. – 550 s.
  6. Mirkamilov D.M., Muhamedov A.A., Mansurov M.M., Ernazarov Sh.N. Raspoznavanie fiziologichekogo sostoyniya rasteniy spektram lazerno-inducirovsnnoy fluorecencii // Issledovanie Zemli iz kosmosa. – Moskva, 1992. - № 1. - S. 92-95.
  7. Ernazarov Sh.N. Vy′bor mnogomernogo klassifikatora spektral′ny′h danny′h lazernogo distancionnogo zondirovaniya // Aktual′ny′e problemy′ sovremennoy fiziki. Tez.dokl.Resp.konf. – Ternez., 2004. – S. 115-117.
  8. Ernazarov Sh.N., Muhamedov A.A. Kolichestvenny′e aspekty′ distancionnogo lazernogo zondirovaniya fluoresciruyshiy organiki // Himicheskaya tehnologiya. Kontrol′ i upravleniya. – Tashkent, 2015. - № 1. - S.67-70.
  9. Ernazarov Sh.N. Razrabotka informacionnoy sistemy′ dlya distancionnogo izmereniya spektral′nogo otklika rastinel′nosti // Himicheskaya tehnologiya. Kontrol′ i upravleniya. – Tashkent, 2009. - № 1. - S.47-50.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.