•  
 •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The influence of the additive of solid waste of soda production (SWSP) on the content of -C2S and C3S in cement studied. It was found that SWSP affects the density of the aluminum-containing minerals C3A and C4AF, in addition, in the presence of gypsum, their plasticizing properties improved. The introduction of SWSP additives during grinding of clinker intensifies the grinding process and made it possible to obtain a more plastic cement. It was proved that SWSP with CaCl2 content can be used as an additive to concrete and cement mortars - this has significantly improved the manufacturability and performance properties of cement-containing materials.

The effectiveness of SWSP significantly depends on the content of alite in cement: the more it is, the lower the effect of plasticization and water reduction. The optimal dosage of SWSP is 10-20 mass. % The addition of inorganic electrolyte of calcium chloride and their components showed good results in plasticization and water reduction. The main practical result is the possibility of obtaining high-quality cement materials (concrete) with significant additives of complex SWSP using simple technological means and based on ordinary cements.

First Page

05

Last Page

10

References

 1. Shatov A.A. Puti resheniya ekologicheskix problem proizvodstva kal’cinirovannoy sodi. Utilizasiya otxodov // Ob. inf. VINITI. – M.: – 1997. – №2. – 107 s.
 2. Ratinov V.B., Ivanov F.M. Himiya v stroitel’stve. M.: Stroyizdat, 1969. – 198 s.
 3. Teoriya cemenita / pod red. Pashenko A.A. Kiev: Burivesnik, 1991. – 168 s.
 4. Kozlova V.K., Vol’yer A.V., Karpova A.A. Ocenka effektivnosti dobavok, zamedl’yayushih shvativayuniye cementnogo testa // M.: Polzunovskiy vestnik, 2006. – № 2. – S. 230 -234.
 5. Kaushanskiy V.Y. Ispol’zovaniye materialov dlya ekonomii energo resursov v tehnologii cementa. Texnikai i tehnologiya silikatov // M.: 2004. – № 2. S. 45-50.
 6. Uteniyazova G.K., Ataquziyev E.T. Vliyaniye hloristogo kalciya na gidrataciyu i svoystva karbonatnogo portlandusmenta // Vestnik KKOANRUz. Nukus, 1999 – № 2– S. 29-33.
 7. Uteniyazova G.K., Iskanderov A.M., Ataquziyev A.T. Osnovniye stroitel’no-texnicheskiye svoystva portlandusmenta s dobavkoy izvestnyaka // DAN Ruz –Tashkent, 2003. – № 4. – S. 57-60.
 8. Turdiyeva R.M. Protcessi gidratasii i tverdeniye portlandusmenta s dobavkami. aftoref. dis. kand. texn. nauk. Tashkent:. –1999. – 21s.
 9. Ermakov V.M. Praktikum po metodam fiziko-himicheskix issledovaniy // uch. posobiye M.: RXTU, – 2000 – 80 s.
 10. 10. Y.M Butt, V.V. Timashev Praktikum po himicheskoy tehnologii vyajushih materialov. – M.: Visshaya shkola, 1979. – 504 s.
 11. 11. Entin Z.B., Yudovich B.E. Mnogokomponentniye cementi // 2-ye mejdunarodnoye soveshaniye po himii texnologii cementa. Rossiyskoye himicheskoye obshestvo im. D.I. Mendeleyeva. T.: – 2000. – S. 94-109.
 12. 12. Kuznesova T.V., Selchev M.M., Osokin A.P., Korneyev V.M., Sudaks L.T. Special’nie cementi / M.: Stroyizdat, 1997 – 314 s.
 13. 13. Giskov A.M. Metodi issledovaniya neorganicheskih veshestv i materialov / M.: MGU, 2003–47 s.
 14. 14. Sichev M.M. Perspektivi povisheniya prochnosti cementnogo kamnya // Cement. – 1987. – № 19 S.17-19.
 15. 15. Nikifirov YU. V., Kouchiya M.B. Ispol’zovaniye netradicionnix siryevih materialovv proizvodstve cementa // Сement. – 1992. – № 5. – S. 44-63.
 16. 16. Yoqubov U.A., Ataquziyev T.A., Tolipov N.X. Visokoprochniye portlandusmenti, modificirovanniye othodami himicheskoy promishlennosti // Kompozicionniye materiali. – 2000. - № 2. – S.49-53.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.