•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The article discusses the mechanism of moisture removal during the processing of a deformable material by the method of instant pressure relief. It was revealed that this method allows two processes to be carried out in one device at the same time: cleaning and dehumidification. A strong influence of the pressure relief time t on the intensification of the process was established, the smaller the value of t, the higher the efficiency of both cleaning and moisture removal. The vectors of pressure, temperature, humidity gradients and their directions in each of the periods of processing and their influence on the efficiency of the processes are determined.

First Page

11

Last Page

15

References

1. Shakirov.A.F. Razrabotka apparaturnogo oformleniya i metoda rascheta proseessa sushki visokovlajnix materialov ot organicheskix rastvoriteley s primineniem sbrosa davleniy. dis.tehn.nauk, Kazan, 1993. -143 s.

2. Mixaylov.Yu.A. Sushka peregretim parom. – M.:Energiya, 1967.-200 s.

3. Ginzburg A.C. Osnovi teorii i texniki sushki pishevix produktov. –M.: Pishevaya promishlennost, 1973. -350 s.

4. Kutateladze C.C. Osnovi teorii teploobmena. –M.: Atomizdat, 1979. -416 s.

5. Levashko YE.I. Sushka visokovlajnix materialov sbrosom davleniY. Dis…kand.texn.nauk, Kazan, 2002. – 111 s.

6. Planovskiy A.N., Mushtayev V.I., Ulyanov V.M. Sushka dispersnix materialov v ximicheskoy promishlennosti. – M.: Ximiya, 1979. – 288 s.

7. Shangareyeva YE.Y. Razrusheniye vlajnix poristix materialov vsledstviye bistrogo vnutrennego ispareniya pri teplovom udare // IFJ. – 1994.- №1.- S. 28-44.

8. Gamayunov N.I., Gamayunov S.N. Izmeneniye strukturi kolloidnix kapillyarno-poristix tel v protsesse teplomassoperenosa // IFJ. – 1996. – t.69. - №6. – S. 593-597.

9. Rijkov S. Osnovi teploobmena. – M.: MGTU im. N.E.Baumana, 2007. – 81 s.

10. Dvoretskiy S.I., Korolev V.N., Nagornov S.A., Taran V.P. Texnika i texnologiya psevdoojijeniya: Gidrodinamika i teploobmen s pogrujennimi telami. – Tambov: izd-vo TGTU, 2005.-168 s.

11. Abdullayeva S.SH., Nurmuxamedov X.S., Bekbayeva A.U., Abdullayev A.SH., Xadjibayev A.SH. Vliyaniye davleniya ostrogo para na podsushku korneplodov pri ochistke metodom mgnovennogo sbrosa davleniya [The effect of acute steam pressure on the drying of root crops during cleaning by the method of instant pressure relief]. Xraneniye i pererabotka selxozsirya, 2016, no. 4, – pp.9-12.

12. Abdullayeva S.SH., Nurmuxamedov X.S. Razzokov R.I. Xodjibayev A.SH. K voprosu izmeneniya vlajnosti deformiruyushixsya materialov / Mejd. nauch.-prakt.konf.“Aktualniye problemi otrasley ximicheskoy texnologii”, Buxara, 2015, 10-12 noyabrya, –S.12-14.

13. Abdullayeva A.SH., Nurmuxamedov X.S., Abdullayeva S.SH., Nigmadjanov S.K. Raschet diametra pnevmotsilindra apparatov mgnovennogo sbrosa davleniya // Ximicheskaya texnologiY. Kontrol i upravleniye, 2015, №1, –S.21-24.

14. Abdullayeva S.SH., Abdullayev A.SH., Bekbayeva A.U. Vliyaniye davleniya vodyanogo para na stepen izmelcheniya deformiruyushixsya materialov // Ximiya i ximicheskaya texnologiya, 2013, №1, –S.60-62.

15. Abdullayeva S.SH., Nurmuxamedov X.S., Abdullayev A.SH., Sagdullayev U.X. Chastichnaya podsushka pri ochistke korneplodov metodom mgnovennogo sbrosa davleniya // Moskva, Xraneniye i pererabotka selxozsirya, 2011. - №6. - S.17-18.

16. Abdullayeva S.SH., Nurmuxamedov X.S., Razzokov R.I., Xodjibayev A.SH. K voprosu izmeneniya vlajnosti deformiruyushixsya materialov // Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya “Aktualniye problemi otrasley ximicheskoy texnologii”, Buxara, 2015.- s.12-14.

17. Gamayunov N.I., Gamayunov S.N. Izmeneniye strukturi kolloidno kapillyarno-poristix tel v protsesse teplomassoperenosa // IFJ, 1996.-t.2.-№6.-s.593-597.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.