•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The new methods, algorithms and software tools have been developed to increase the reliability of information based on the extraction and use of quantitative, qualitative, specific characteristics, useful properties (interrelations between elements of document concept relationships). New approaches and principles to improve the traditional techniques and developed new methods of processing documents using a database (DB) and setup knowledge base (KB) to optimize the accuracy of the information have been proposed. The algorithms of increase of reliability of elements of the concept of the input document based on the proximity measures and comparison with the elements of the test set – model, and mechanisms for setting BZ binary matrix implications. Tools of structural model application, extraction of interelement connections, compression of description space, use of statistical, dynamic, specific characteristics and features of the document for detection and correction of the distorted information taking into account parameters of influence of external environment are designed. The effectiveness of the algorithms was investigated by the criteria of reliability, complexity and cost of information processing.

First Page

49

Last Page

57

References

1. Kogalovskij M.R. Perspektivnye tekhnologii informacionnyh sistem. M.: DMK Press: Kompaniya AjTi, 2003. –288c.

2. Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2011 - ¬2016. May 30, 2012, sajt - URL:

3. Horoshko M.B. Modifikaciya algoritma bulevogo poiska / M. B. Horoshko // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Severo-Kavkazskij region. Seriya: Tekhnicheskie nauki. - 2011 № 3 - S. 14-18.

4. Gavrilova T. A., Horoshevskij V. F. Bazy znanij intellektual'nyh sistem. SPb: Piter, 2000. –384 s.

5. Ermakov A.E. Izvlechenie znanij iz teksta i ih obrabotka: sostoyanie i perspektivy // Informacionnye tekhnologii, 2009, № 7, –s. 50-55.

6. Hubaev G.N. Algoritm sravneniya slozhnyh sistem po kriteriyu funkcional'noj polnoty // Materialy konferencii «Ekonomiko- organizacionnye problemy analiza, proektirovaniya i primeneniya informacionnyh sistem»/RGEA.-Rostov n/D, 2007.

7. Jumanov I.I., Akhatov A.R. The control of information transfer reliability in intellectual control systems on the basis of statistical redundancy //Sixth World Conference on Intellectual Systems for Industrial Automation, Uzbekistan, TSTU. - Tashkent, 2010. – p. 70-75.

8. ZHumanov I.I., Ahatov A.R. Intellektual'nyj kontrol' dostovernosti tekstovoj informacii na osnove ucheta svojstv i raspredelenij dannyh // «Himicheskaya tekhnologiya. Kontrol' i upravlenie» - TGTU, - Tashkent, 2011. - № 1 (37), - s.41-47.

9. Voroncov K.V. Obzor sovremennyh metodov po probleme kachestva obucheniya algoritmov // Tavricheskij vestnik informatiki i matematiki, 2004. №1. -S. 5-25.

10. Zagorujko N.G., Kutnenko O.A., Zyryanov A.O. i dr. Obuchenie raspoznavaniyu obrazov bez pereobucheniya // Mashinnoe obuchenie i analiz dannyh. 2014, t. 1, №7.-S.891-901.

11. Kamilov M.M., Nishanov A.H., Beglerbekov R.ZH. Primenenie reshayushchego pravila dlya vybora informativnyh naborov priznakov // Himicheskaya tekhnologiya. Kontrol' i upravlenie. - Tashkent, 2017, №3. - 82-85.

12. Fazylov SH.H.. Nishanov A.H., Mamatov N.S. Metody i algoritmy vybora informativnyh priznakov na osnove evristicheskih kriteriev informativnosti, Tashkent: «Fan va texnologiya». 2017 g. -132s.

13. Jumanov I.I., Ahatov A.R., Tishlikov S.A. Adaptivnye algoritmy optimizacii processov obnaruzheniya i ispravleniya oshibok v sisteme obrabotki tekstov // «Vestnik TUIT», Tashkentskij universitet informacionnyh tekhnologij. - Tashkent, 2011. - №3/2011. - s. 31-37.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.