•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

An investigation has been conducted to study the possibility of isolation in a single technological cycle and purification of a complex of collagenolytic enzymes, and the lipids from hepatopancreas of the Black Sea grass crabs. It was found that the activity of collagenolytic enzymes corresponds to this indicator of enzymes isolated from other crustaceans. Hepatopancreas lipids are characterized by high biological efficiency due to the high content of polyunsaturated fatty acids. Their total content is as 3 times as the recommended amount for a healthy diet. A high content of eicosapentaenoic and docosahexaenoic fatty acids has been established.

First Page

21

Last Page

25

References

1. Rudenkaya G. N. Braxiurini – serinovie kollagenoliticheskie fermenti krabov // Bioorganicheskaya ximiya. – 2003. – T.29, №2. – S.117-128.

2. A.s. №1526226 A2. Sposob polucheniya kollagenazi / I. Yu. Saxarov, F. E. Litvin., A. A. Artyukov, N. N. Kofanova // Byul.№17. - 1993. - №9/64 (46) - S. 12.

3. Pat. RF №2034029 Sposob opredeleniya aktivnosti neytralnoy kollagenazi / T. I. Zamislova, L. V. Kuxareva, B. I. Feygelman. Opubl.: 30.04.1995. – URL: http://www.findpatent.ru/patent/203/2034029.html

4. Lebskaya T. K. Ximicheskiy sostav i bioximicheskie svoystva kamchatskogo kraba v Barenstevom more. Kamchatskiy krab v Barenstevom more. Izd. 2-e, pererab. i dop. - Murmansk: Izd-vo PINRO, 2003. - S. 292-299.

5. Lebska T. K. Texnologіya galuzі. Chastina 1. Sirovina ribnoї promislovostі: Navchalno-metodichniy posіbnik – K.: TOV «AGRAR MEDІA GRUPP», 2012. – 242 s.

6. Spravochnik Antarkticheskiy kril / pod red. V. M. Bikova, 2001. - 208 s.

7. Цiprіyan V. І., Matasar І. T., Slobodkіn V. І. Gіgієna xarchuvannya z osnovami nutrіstіologії. Kniga 2: pіdruchnik u 2 knigax / za redakstієyu prof. V. І. Stiprіyana. - K.: Medistina, 2007. - 544 s.

8. Omega-3 fatty acids: How much is enough? [Elektronniy resurs] – Rejim dostupu : http://www.latimes.com/features/health/la-he-omega-3s-how-much-20100426,0,1610782.story

9. Boltachev A. R., Statkevich S. V., Karpova E. P., Xutorenko I. V. Chernomorskaya travyanaya krevetka Palaemon adspersus (Decapoda, Palaemonidae). Biologiya, promisel, problemi // Voprosi ribolovstva. -2017. - t.18, №3. - S. 313-327.

10. Vilov za 2017 rіk є naybіlshim za ostannі 2 roki / Derjavne upravlіnnya ribnogo gospodarstva Ukraїni. [Elektronniy resurs] – Rejim dostupu: http //Darg.gov.ua / _vilov_za_2017_rik_je_0_0_0_5584_1.html.

11. GOST 7636–85. Riba, morskie mlekopitayuщie, morskie bespozvonochnie i produkti ix pererabotki. Metodi analiza. [Vveden 1986–01–01]. - M.: Izd–vo standartov, 1985. - 75 s.

12. Blight E. G. A rapid method of total lipid extractionand purification. Canadian Journal of biochemistry and physiology. -1959. -Vol. 8, Is. 37.- P.129-141.

13. Bal-Prilipko L. V., Lebskiy S. O. Piщevaya i biologicheskaya stennost chernomorskoy travyanoy krevetki Ralaemon adspersus // Prodovolcha іndustrіya APK. - 2018. - №5. - S. 28-31.

14. Bal-Prilipko L. V., Starkova E. R., Lebskiy S. O., Androщuk O. S. Aktualnі problemi ribopererobnoї galuzі: monografіya. - K.: StP «Komprint», 2018. - 214 s.

15. Oniщenko G. G. Rastionalnoe pitanie. Rekomenduemie uroni potrebleniya piщevix i biologicheski aktivnix veщestv. URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_97295.html (data zvernennya: 03.02.2017).

16. Smolyar V. І. Stan faktichnogo xarchuvannya naselennya nezalejnoї Ukraїni // Problemi xarchuvannya. –2012. – № 1-2. – S. 59.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.