•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

In the oil and fat enterprises in the course of technological processes use a large amount of water, which in the form of wastewater is discharged into the sewer system, rivers, etc.The composition of wastewater oil and fat production contains oils, fatty acids, alkali, soap, mineral acids and other impurities. Purification of such complex composition of water requires the use of special methods of purification from impurities, as suspended solids, COD, BOD, pH and other indicators do not correspond to the level of the MPC. The article discusses the method and reduces the level of COD and the complex composition of waste oil and fat production of JSC "Urgench his-mine." The optimal values of the defecate-waste content of the Khorezm Shakar sugar production have been studied. The method for reducing the COD of production effluent to the level of MPC, i.e. pH values of 6.7-6.8.

First Page

22

Last Page

28

References

1. Lesechko A.S., Kurbatova A.I. Osobennosti tehnologicheskoy shemy' ochistki livnevy'h stokov v ae`raportah // Vestnik RUDN, seriya E`kologiya i bezopasnost' jiznedeyatel'nosti, 2016, № 2, S.104-108.

2. Jilinskiy V.V. E`lektrohimicheskaya ochistka stochny'h vod i vodopodgotovka // Lekciya dlya studentov special'nosti 1-48 01 04 «Tehnologiya e`lektrohimicheskih proizvodstv» s.119

3. Ochistka stochny'h vod na promy'shlenny'h predpriyatiyah g. Tol'yatti //

4. Zamesina M.E. Primenenie metoda koagulyacii v pisch'evom proizvodstve molochnoy produkcii. //X Mejdunarodnaya studencheskaya nauchnaya konferencii forum - 2018.

5. Internet resurs. g.

6. Korneva D.A. Kurov L.N. Adsorbcionnaya ochistka - e`ffektivny'y metod ochistki stochny'h vod i podgotovki vody' dlya hozyaystvenno - pit'evogo vodopol'zovaniya\\ Nauchny'y jurnal Uspehi sovremennogo estestvoznaniya, 2011. - № 7, S. 129-129.

7. Evdokimov A. L., Dmitrieva A. D., Kalinin V. O., Morgun N. P. Adsorbciya kak e`ffektivny'y sposob ochistki promy'shlenny'h i gorodskih stochny'h vod // Molodoy ucheny'y. - 2017. - №1. - S. 29-32. - URL https://moluch.ru/archive/135/37789/ (data obrasch'eniya: 17.06.2019).

8. Mandziy M.R. Razrabotka tehnologii adsorbcionnoy ochistki stochny'h vod s ispol'zovaniem modificirovanny'h alyumosilikatny'h sorbentov. Diss..160s.

9. Dabrowski A. Adsorption-from theory to practice // Advances in Colloid and Interface Science. 2001. №93. p.135-224.

10. Paygamov R.A., Jumaeva D.J., Kuldasheva SH.A., E`shmetov I.D. // Poluchenie importozamesch'ayusch'ih adsorbentov na osnove drevesny'h ugley. Tashkent. 2018. Himicheskaya tehnologiya kontrol' i upravleniya. № 1-2 C. 56-61.

11. GOST 55873-2013 Ugol' aktivirovanny'y. Opredelenie prochnosti standartny'm metodom.

12. GOST 21560.1-82. Metod opredeleniya granulometricheskogo sostava.

13. Blagady're'va, A.M. Ocenka e`ffektivnosti primeneniya termicheski modificirovannogo defekata dlya ochistki stochny'h vod ot nefteproduktov i ob`yasnenie mehanizma processa vodoochistki // E`kologiya, e`nergo- i resursosberejenie, ohrana okrujayusch'ey sredy' i zdorov'ya cheloveka, utilizaciya othodov: tez. dokl. Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferenciya, 2009 g. Har'kov, T.2. S.333 -334.

14. Usmanov R.M., E`shmetov I.D., Jumaeva D.J., Agzamova F.N., SHamuratova S.R. Materialy' I.mejd.nauchn.tehn.konf «Aktual'ny'e problemy' vnedreniya innovacionnoy tehniki i tehnologii na predpriyatiyah po proizvodstvu stroitel'ny'h materialov, himicheskoy promy'shlennosti i v smejny'h otraslyah», Fergana, 24-25 maya, 2019 g. S. 333-334.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.