•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The article presents the results of research on the use of biotechnological techniques in the process of salting raw meat, their effect on the microbiological stability of the product, the formation of the necessary properties and the creation of an effective "barrier" for pathogenic microflora.The results of the research indicate the positive effects of the introduction of bacterial preparations into the raw meat when salting the meat. On the basis of the data obtained, it has been found that the use of bacterial preparations in the production of various types of sausage products is a modern and relevant biotechnological device.

First Page

16

Last Page

22

References

1. Bal'-Prilipko L.V. Perspektivni' sposobi prolongaci'i` termi'nu zberi'gannya m’yasnih produkti'v / L.V. Bal'-Prilipko, B.I'. Leonova, M.F. Pereheyda, O.O. Korni'e''vs'ka // Myasnoe delo. - 2011. - № 10. - S. 10-11.

2. Bal'-Prilipko L. V. Kompleksni' dosli'djennya yakosti' mʼyasnih produkti'v, vigotovlenih i'z zastosuvannyam bi'otehnologi'chnih priyomi'v / L. V. Bal'-Prilipko, B.I'. Leonova, A.I'. Brona // Prodovol'cha i'ndustri'ya APK. -2015. - № 5. - S. 16-22.

3. Bal'-Prilipko L.V. Napryami, dosyagnennya ta perspektivi bi'otehnologi'i` u harchovi'y promislovosti'/ L. V. Bal'-Prilipko, Patika M.V., B.I'. Leonova, Starkova E.R., Brona A.I'. // Mi'krobi'ologi'chniy jurnal -K .:- 2016. - № 3- S.99-111.

4. Zarubi'jniy dosvi'd garanti'i` yakosti' i' bezpechnosti' harchovih produkti'v materiali zbi'rnika VII' Vseukrai`ns'koi` naukovo-praktichnoi` konferenci'i` [«Novi'tni' tendenci'i` u harchovih tehnologi'yah ta yaki'st' i' bezpechni'st' produkti'v»], (L'vi'v, 16-17 kvi't. 2015 r.) / L.V. Bal'-Prilipko, B.I'. Leonova //Mi'ni'sterstvo osvi'ti i' nauki Ukrai`ni, L'vi'vs'kiy i'nstitut ekonomi'ki i' turizmu. - L'vi'v : «Li'ga pres», 2015. -S. 89 - 91.

5. Kovaleva O.A., Zdrabova E.M. Sy'rovyaleny'e produkty' iz govyadiny' so startovy'mi kul'turami s gipotenzivny'mi svoystvami - Orel: Orlovskiy GAU, 2017. -S. 13-14.

6. Kry'jskaya T.A. Formirovanie vkusa i aromata sy'rovyaleny'h izdeliy pod vliyaniem bakterial'ny'h preparatov / T.A Kry'jskaya., C.A. Korol', S.G. Danilenko, YA.F. Jukova, N.F. Usatenko // Ptica i pticeprodukty' 2013 №06 Rjavki (Moskovskaya obl.): VNIIPP. -67 s.

7. Leonova B.I'. Dinami'ka zmi'ni fi'ziko-hi'mi'chnih vlastivostey bagatokomponentnih rozsoli'v dlya m’yasnih produkti'v / B.I'. Leonova, L.V. Bal'-Prilipko // Prodovol'cha i'ndustri'ya. - 2012. - №4. - S. 9-12.

8. Timoshenko N.V., Patieva A.M. Tehnologiya hraneniya, pererabotki i standartizacii myasa i myasny'h produktov - Krasnodar: KubGAU. -615 s.

9. Feyner G. Myasny'e produkty'. Nauchny'e osnovy', tehnologii, prakticheskie rekomendacii -SPb.: Professiya, 2010. -720 s.

10. Zayas YU. F. Kachestvo myasa i myasoproduktov / Zayas YU.F. -M.: Legkaya i pisch'evaya promy'shlennost', 1981. -480 s.

11. Leistner L. Hurdle effect and energy saving. In: Food Quality and Nutrition / L. Leistner. - London : Applied Science Publishers, 2002. - 553 p.

12. Pasichniy V. M. Perspektivni napryamki virobnictva m’yasnih ta m’yaso- roslinnih napivfabrikativ / V. M. Pasichniy // Myasnoe Delo. - 2009. -№8. -S. 15 - 19.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.