•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

In order to introduce generalized assessments of the degree of perfection of technological schemes of chemical-technological systems, the basic information characteristics of chemical-technological systems that can be determined from the statistical processing of random functions of the output coordinates of these systems are considered. The methods of calculation information characteristics objects Chemical Technology on thermodynamic analysis operation example monoethanolamine separating gas purification at a chemical plant.

First Page

83

Last Page

88

References

1. V. V. Kafarov, Metody' kibernetiki v himii i himicheskoy tehnologii. Izd-vo “Himiya”, Moskva1986-236 s.

2. N.R.Yusupbekov, R.A. Aliev,R.R. Aliev, A.N. Yusupbekov, Intellektual'ny'e sistemy' upravleniya i prinyatiya resheniy, Gosudarstvennoe nauchnoe izdatel'stvo. «Uzbekistonmilliye`nciklopediyasi» Tashkent,2014 - 490s.

3. Osnovy' avtomatiki i tehnicheskoy kibernetiki, «Gose`nergoizdat», 1966.

4. E`. L. Ickovich. Statisticheskie metody' v obrabotke promy'shlennogo e`ksperimenta. Izd-vo «E`nergiya», Moskva 2006. –232 s.

5. Brodnyanskiy V.M., Fratshke V., Mihalsk K., Eksergeticheskiy metod i ego prilojeniya,«E`nergoizdat», Moskva,2008-267s.

6. Sicnintyes S., Jeronskli J. Energy Optimization in Process Systems, Elsievier, LTD, UK, London, 2009-348p.

7. Devid Stokill, E`nergoe`ffektivnost' v pererabaty'vayusch'ey promy'shlennosti. Rukovodstvo pol'zovatelya po stabil'noy e`nergoe`ffektivnosti, Emirgon, 2013-50 s.

8. Atel'kin S.A., Martinash K., CirlinA.M. Optimal'ny'e processy' v neobratimy'h termodinamicheskih i mikroe`konomicheskih sistemah, «Avtomatika i telemehanika», №4, 2002-s. 3-25.

9. Bazarov I.P. Termodinamika, Uchebnik, 5-oe izd. SP, Lan', 2010-377 s.

10. Balunov I.P., Maykov V.P.E`ntropiya i informaciya v teorii rektifikacii, Izvestiya vuzov, seriya «Himiya i himicheskaya tehnologiya», M.46,№9, 2003-s.54.

11. Brodnyanskiy V.M., Fratshke V., Mihalek K., E`nergeticheskiy metod i ego prilojeniya, Moskva, E`nergoatomizdat, 1988.

12. Glenedorf P., Prigojin I. Termodinamicheskaya teoriya struktury', ustoychivosti i fluktuaciy, Moskva, Mir, 1993.

13. Mironova V., A., Amel'kin S., A., Ciryain A., M., Matematicheskie metody' termodinamiki pri konechnom vremeni, Moskva, Himiya, 2000.

14. Priyujin I., Kondepudi D., Sovermennaya termodinamika, Moskva, Mir, 2002.

15. Serafimov L.A., CHelyuskina T.V., Mavastkulova P.O. Vy'bor optimal'ny'h tehnologicheskih shem retifikatcii mnogokomponentny'h smesey, Teoreticheskie osnovy' himicheskoy tehnologii, tom 49, №1, 2016-s.44-53.

16. Sofieva YU.N., Cirlin A.M. Uslovnaya optimizaciya: metody' i zadachi, Moskva, URSS, 2003-144 s.

17. Cirlin A.M. Optimal'ny'e v neobratimoy termodinamike i e`konomike, Moskva, Fizmatlit, 2002.

18. Cirlin A.M. Matematicheskie modeli i optimal'ny'e processy' v makrosistemah, Moskva, Nauka, 2006-500 s.

19. Cirlin A.M. Ksloviya optimal'nosti usredne'nny'h zadach s nestacionarny'mi parametrami, Doklady' RAN, №2, 2000-s.177-179.

20. Cirlin A.M. Optimal'ny'e processy' i upravlenie v neobratimoy mikroe`konomike, Avtomatika i mehanika, №5, 2001.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.